Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
İş Hayatının Güncel Sorunları CLS903 5 3 + 0 3

Ön Koşul

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Alan Dışı Serbest Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Banu ÖZBUCAK ALBAR
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Banu ÖZBUCAK ALBAR
Amacı Çalışma yaşamındaki son gelişmeleri ve sorunları her meslek grubundan öğrencilere tanıtmak.
İçeriği Çalışma yaşamının güncel sorunları, psikolojik sözleime, cam tavan, yabancılaşma, mesleki tükenmişlik, ayrımcılık gibi temel sorunlar.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Çalışma yaşamının temel aktörlerini kavrar.
2 Çalışma hayatındaki son gelişmeleri kavrar.
3 Çalışma hayatındaki sorunları analiz eder.
4 Çalışma hayatı ile ilgili temel kavramları anlar.
5 Çalışma psikolojisinin önemini kavrar.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, ödev. dönem sonu sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çalışma hayatında meydana gelen gelişmeler ve küreselleşme Konular hakkında genel bilgilere sahip olarak derse gelinmelidir.
2 Teknolojik gelişmelerin oluşturduğu yeni yönetim yapısı Bir önceki konular tekrar edilmelidir.
3 işletmelerde ortaya çıkan çalışan ve çalıştıran arasındaki yeni riskler. Bir önceki konular tekrar edilmelidir.
4 Psikolojik sözleşme Bir önceki konular tekrar edilmelidir.
5 Yabancılaşma ve mesleki tükenmişlik Bir önceki konular tekrar edilmelidir.
6 İşgücünün yaşlanması ve beraberinde getirdiği sorunlar Bir önceki konular tekrar edilmelidir.
7 Kadın çalışanlara yönelik cam tavan uygulaması Bir önceki konular tekrar edilmelidir.
8 Ara sınav Bir önceki konular tekrar edilmelidir.
9 İş tatmini ve iş tatminsizliğinin sonuçları Bir önceki konular tekrar edilmelidir.
10 Çalışma yaşamında bireyin sorunları Bir önceki konular tekrar edilmelidir.
11 İş monutonluğu Bir önceki konular tekrar edilmelidir.
12 Aşırı iş yükü, yorgunluk ve iş kazalarına etkisi Bir önceki konular tekrar edilmelidir.
13 Çalışma ve ergonomi Bir önceki konular tekrar edilmelidir.
14 Dönem sonu sınavı Bir önceki konular tekrar edilmelidir.Kaynaklar
Ders Notu KESER Aşkın, Çalışma Psikolojisi, Ekin Yayınları, Bursa, 2014
Diğer Kaynaklar DEMİREL Erkan, TİKİCİ Mehmet, Türk iş Yaşamında Ayrımcılık, Nobel Yayınları, Ankara, 2014Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2 Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4 Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6 Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
7 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
8 Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
9 Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
10 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
11 Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
12 Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
13 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
14 Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
15 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
16 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
17 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
18 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
19 Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
20 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
21 Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
22 Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
23 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
24 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
25 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
26 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
27 Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
28 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
29 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
31 Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
32 Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
33 Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
34 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 1 5 5
Arasınavlar 1 8 8
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 77
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,57
Dersin AKTS Kredisi 3