Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Uluslararası Finans II DIY456 8 3 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. BERK YILDIZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. BERK YILDIZ
Amacı
İçeriği Küreselleşen ve serbestleşen dünya ekonomisi içerisinde, doğrudan yabancı yatırımlar, çok uluslu sermaye bütçelemesi, ülke riski analizleri, uzun vadeli finansman, uluslararası ticaretin finansmanı, kısa vadeli finansman, uluslararası nakit yönetimi.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Uluslararası finansal yönetim, uluslararası ekonomi ve finans alanında önde gelen kuramsal bilgilerin, değişen ekonomik koşullara göre nasıl adapte edilebileceğini ve bu bilgilerin pratikte ne kadar kullanıldığını açıklayabilecektir.
2 Uluslararası makroekonomik çevrenin finansal yönetim üzerindeki etkilerini ve değişen makro ekonomik koşulların döviz, faiz, enflasyon üzerindeki etkisini analiz edebilecektir.
3 Çağdaş finansman ve risk yönetimi araçlarının (forward, swap, futures gibi) uygulamalarını ve döviz kuru riskinin firmaların uluslararası faaliyetleri üzerindeki etkisinin nasıl minimize edilebileceğini hesaplayabilecektir.
4 Belli başlı kantitatif yöntemlerin, uluslararası boyutta finansal yönetime ilişkin karar verme mekanizmalarında nasıl kullanıldığını açıklayabilecektir.
5 Uluslararası finansal yönetim içerisinde kullanılan terminolojilerin uluslar arası yatırım kararlarında nasıl kullanılacağını ayırt edebilecektir.
6 Modern uluslararası finansal yönetim ilkelerini, kavramlarını ve uygulamalarını tanımlayabilecektir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders anlatımı, soru-cevap
Ölçme Yöntemleri Ara sınav %40 Genel sınav %60Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.
2 Çok Uluslu Sermaye Bütçelemesi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.
3 Uluslararası Kurumsal Yönetim ve Kontrol Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.
4 Ülke Riski Analizi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.
5 Çok Uluslu Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.
6 Çok Uluslu Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.
7 Uzun Vadeli Finansman Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.
8 Uluslararası Ticeretin Finansmanı Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.
9 Kısa Vadeli Finansman Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.
10 Uluslararası Nakit Yönetimi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.
11 Tamamlayıcı Örnek Olaylar Çalışmaları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.
12 Excel Kullanarak Yapılan Analizler Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.
13 Tamamlayıcı Örnek Olaylar Çalışmaları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.
14 Genel Tekrar Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Uluslararası Finansal Yönetim II, Jeff Madura (Çeviri Editörü: Hatice Doğukanlı), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2013.
Diğer Kaynaklar Uluslararası Finansman, Kürşat Yalçıner, Detay Yayıncılık, Ankara, 2012. Uluslararası Finans, Hatice Doğukanlı, Karahan Kitabevi, Adana, 2015. Uluslararası Finans, İlhan Ege ve Güven Delice, Gazi Kitabevi, Ankara, 2015Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 100
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,33
Dersin AKTS Kredisi 3