Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Diploma Çalışması DIY406 8 0 + 6 2

Ön Koşul Bu ders VIII. veya daha üst yarıyıl öğrencileri tarafından alınabilir.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Öğr.Gör. SELCEN ZORLU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ, Öğr.Gör. SELCEN ZORLU, Öğr.Gör. SERDAR METE
Amacı Öğrencinin deniz işletmelerinin fonksiyonlarını ilgilendiren bir konuda literatür araştırması yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve raporlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
İçeriği Bilim dalına uygun olarak teorik veya uygulamalı bir konunun tespit edilerek araştırılması ve bilimsel araştırma metoduna uygun olarak yazılması ve sunulması
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Bilgiye ulaşma yollarını kullanabilirler.
2 Bilimsel bir çalışmada izlenecek adımların neler olduğunu sıralayabilirler.
3 İşletmeyi ya da işletme paydaşlarını ilgilendiren bir konuda durum tespiti yapıp, çözüm önerilerinde bulunabilirler.
4 Bilgiyi değerlendirebilir, rapor halinde yazabilir ve sunabilirler.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze, proje hazırlama
Ölçme Yöntemleri 1 arasınav,1 genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilimsel bir çalışmada izlenecek aşamaların anlatılması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
2 Araştırma konusunun tespiti ve amacının belirlenmesi Ders kitaplarının ilgili kısımlarının okunması
3 Araştırmanın kısıtları ve katkısının belirtilmesi Ders kitaplarının ilgili kısımlarının okunması
4 Araştırma konusu ile ilgili yerli ve yabancı literatür taramasının yapılması Ders kitaplarının ilgili kısımlarının okunması
5 Araştırma ile ilgili literatür ve veri kaynaklarına ulaşmada kütüphane ve elektronik veri tabanlarının gösterilmesi Ders kitaplarının ilgili kısımlarının okunması
6 İlgili internet kaynakları ve kitaplara ulaşma yollarının anlatılması Ders kitaplarının ilgili kısımlarının okunması
7 Diploma çalışması kılavuzunun tanıtılması ve öneminin anlatılması Ders kitaplarının ilgili kısımlarının okunması
8 Kullanılacak birincil ve ikincil verilerin nasıl elde edileceğinin öğretilmesi Ders kitaplarının ilgili kısımlarının okunması
9 Hipotezlerin oluşturulması Ders kitaplarının ilgili kısımlarının okunması
10 Verilerin analizi ve hipotezlerin test edilmesinde kullanılacak bilgisayar programlarının tanıtılması ve önerilmesi Ders kitaplarının ilgili kısımlarının okunması
11 Araştırma sonuçlarının tablo ve garfiklerle gösterilmesi ve numaralandırılması Ders kitaplarının ilgili kısımlarının okunması
12 Sonuçların yorumlanması ve daha önceki çalışmalarla karşılaştırılması Ders kitaplarının ilgili kısımlarının okunması
13 Bilimsel raporların hazırlanması Ders kitaplarının ilgili kısımlarının okunması
14 Diploma çalışması için yapılan araştırmanın sunuşunun yapılması Sunu oluşturmaKaynaklar
Ders Notu Bülent Ecevit Üniversitesi Deniz İşletmeleri ve Yönetimi Yüksekokulu Lisans Düzeyinde Diploma Hazırlama Kılavuzu, 2012.
Diğer Kaynaklar 1. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SPSS Uygulamalı),Prof. Dr.A.Hamdi İslamoğlu,Beta Yayınları 2. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri ,Aysel Aziz,Nobel Yayın Dağıtım 3.Zeynel Dinler, Bilimsel Araştırma ve e–kaynaklar, 7. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2012. 4. Ertuğrul Yıldırım ve Rıfat Yıldız, Soru-Cevap Tekniğiyle Tez Yazma Makale Hazırlama ve Yayınlama Kılavuzu, 3. Basım, Detay Yayıncılık, Ankara, 2010. 5. Mark N.K. Saunders, Research Methods for Business Students, 6th Edition, Pearson Custom Publishing, 2012.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 72
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,4
Dersin AKTS Kredisi 2