Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Haritacılık Bilim Tarihi JDF901 2 2 + 0 5

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Alan Dışı Serbest Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. AYCAN MURAT MARANGOZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. AYCAN MURAT MARANGOZ
Amacı Yeryüzünü tanımlama ve haritalama insanoğlunun var oluşundan bu yana herzaman merak konusu olmuştur. Geçmişten günümüze insanların ülkelerin savaşta ve barışta, askeri ve sivil amaçlı uygulamalarında harita hep yardımcı bir kaynak ve önemli bir araç olmuştur. Bu nedenle haritacılık tarihindeki bilimsel amaçlı çalışmaların tanıtılması ve bunların günümüz yansımalarının öğretilmesi bu dersin temel amacını teşkil etmektedir.
İçeriği İlkçağ, Orta çağ ve yakın çağımızda haritacılık. Savaşlarda haritanın tarihsel önemi, sivil amaçlı haritacılık faaliyeteri, keşif amaçlı haritacılık faaliyetleri. Haritacılığın insanlığa bilimsel kazanımları,Haritacılıkta önemli bilim insanları ve yaptığı çalışmalar.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Geçmişten günümüze haritacılığın kullanım alanlarını kavramak, haritanın nasıl bir destek aracı olduğu bilincine varmak, yakın geçmişimize kadar ve günümüzde haritanın bize ne kazandırdığı ve ne kazandıracağını algılamak.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders, tartışmalı ders, ödev, seminer
Ölçme Yöntemleri ödev, seminer, genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Haritacılık tarihine giriş Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
2 İlk çağda haritacılık Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
3 antik çağda, roma ve mısırda haritacılık Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
4 Orta çağda haritacılık Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
5 Yakın çağda haritacılık Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
6 Savaşlarda haritanın tarihsel önemi Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
7 tarih içinde Sivil yerleşimlerde haritacılık uygulamalrı Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
8 Keşiflerde haritanın önemi Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
9 Haritaılık tarihinde önemli bilimsel uygulamalar Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
10 Haritacılığa yön vermiş önemli bilim insanları Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
11 Haritacılığa yön vermiş önemli bilim insanları Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
12 Haritacılığa yön vermiş önemli bilim insanları Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
13 Seminer sunumları Seminer sunumları yapılacaktır.
14 Seminer sunumları Seminer sunumları yapılacaktır.Kaynaklar
Ders Notu 1. Muzaffer şerbetçi, Haritacılık Bilimi Tarihi, 2. Muzaffer şerbetçi, Harita Bilim Tarihinde Biyografiler ve Türk Haritacılığı Tarihi, 3. Doğan Uçar, Haritacılık tarihi, ders notları 4. Erol Köktürk, Haritacılığın 5000 yıllık tarihi 5. TRT OKUL Harita Güncesi,
Diğer Kaynaklar 1. Bilimsel yayınlar 2. İnternet kaynaklarıDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Yıliçi Toplam 0 0
Yıliçinin Başarıya Oranı
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı
Genel Toplam

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2 Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4 Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6 Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
7 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
8 Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
9 Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
10 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
11 Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
12 Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
13 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
14 Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
15 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
16 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
17 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
18 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
19 Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
20 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
21 Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
22 Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
23 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
24 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
25 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
26 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
27 Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
28 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
29 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
31 Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
32 Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
33 Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
34 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 1 30 30
Sunum / Seminer 1 30 30
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 146
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,87
Dersin AKTS Kredisi 5