Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Madencilik Tasmanı ve İmar JDF903 2 2 + 0 5

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Alan Dışı Serbest Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. HAKAN AKÇİN
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. HAKAN AKÇİN
Amacı Şehirleşmiş alanlarda madencilikten kaynakalan yüzey hasarlarının mülkiyet ve imar uygulamalarına etkisinin belirlenmesi, ilişkilendirilmesi ve tasman kestrim teknikleri ile analizine ilişkin uygulamaları öğretmek
İçeriği Tasman tanımı, temel kavramlar ve madencilik uygulamaları. Tasman tahmin yöntemlerinin tanıtılması ve şehirleşmiş, imarlaşmış alanlarda risk kestirimi. Modern tasman gözlemleri ile riski ortaya çıkarma. Kadastro, mülkiyet madencilik ilişkisini belirleme. Şehircilik uygulamalarında madencilikten kaynaklanan sorunların analizi ve tasarım modelleri geliştirme
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Mühendislik problemlerine çözüm becerisi kazanma, şehirleşmiş alanlar altındaki madencilik faaliyetlerinin şehircilik, mülkiyet ve imar uygulamaları açısından yaratacağı riski belirleme becerisi kazanma, disiplinler arası çalışma becerisi kazanma

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders, tartışmalı ders, ödev, seminer ve konuk konuşmacı
Ölçme Yöntemleri Ödev, seminer, genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tasman mühendisliğine giriş ve temel kavramlar Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
2 Madencilikten kaynaklanan tasman oluşumlarının kestirimi Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
3 Görgül yöntemlerle tasman kestirimi Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
4 Etki fonsiyonları ile tasman kestirimi Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
5 Sayısal modellerle tasman kestirimi Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
6 Modern gözlem teknikleri ile tasman izleme ve riski ortaya çıkarma Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
7 Şehir ve bölge planlama madencilik ilişkisi Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
8 Kadastro uygulamaları ve madencilik ilişkisi Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
9 İmar planları açısından tasman riski olan bölgelerin tespiti Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
10 İmarlı yapılaşmış alanlarda madencilik zararlarından korunmaya yönelik teknikler ve topuk planlanma Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
11 Topuk hesapları Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
12 Zonguldak kent merkezine ilişkin örnek uygulamalar Ders meteryalinden işlenecek konu okunmalıdır.
13 Seminer sunumları Seminer sunumları yapılacaktırKaynaklar
Ders Notu 1. Şenol kuşçu,1988 tasman mühendisliği ders notları 2. Witiker ve Redish, 1989, Subsidence 3. Peng, S. S., (1992). Surface Subsidence Engineering, 159 sh., Published by Society for mining, metalurgy, and exploration, Inc., Littelon, Colorado. 4. Shadbold, C. H., (1977). Minining subsidence – historical review and state-of-the-art.Proc. Conf. Large Ground Movements, 705-748 sh., UWIST, Cardiff. Ed. J. D. Geddes, Pentech Pres, London: Plymouth.
Diğer Kaynaklar 1. Konuya ilişkin bilimsel yayınlar 2. İnternet kaynaklarıDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Yıliçi Toplam 0 0
Yıliçinin Başarıya Oranı
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı
Genel Toplam

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2 Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4 Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6 Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
7 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
8 Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
9 Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
10 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
11 Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
12 Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
13 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
14 Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
15 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
16 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
17 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
18 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
19 Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
20 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
21 Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
22 Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
23 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
24 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
25 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
26 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
27 Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
28 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
29 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
31 Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
32 Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
33 Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
34 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 1 30 30
Sunum / Seminer 1 30 30
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 146
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,87
Dersin AKTS Kredisi 5