Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Zonguldak'ın Madencilik Tarihi ve Kültürü MAD903 3 2 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Alan Dışı Serbest Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ALAADDİN ÇAKIR
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ALAADDİN ÇAKIR
Amacı Gerek madencilik faaliyetleri, gerekse madencilik eğitimi açısından Türkiye’nin madencilik geçmişinde ve bugününde önemli bir yer tutan Zonguldak Taşkömürü Havzası’nın madencilik tarihinin ve kültürünün tanıtılması.
İçeriği Zonguldak Taşkömürü Havzası’nda Madencilik Faaliyetlerinin Başlangıcı. 1. Hazine-i Hassa Dönemi. Kırım Savaşı Dönemi. 2. Hazine-i Hassa Dönemi. Bahriye Nezareti ve Nafıa Nezareti Dönemi. Orman ve Maadin Ticaret ve Ziraat Nezareti Dönemi. İktisat Vekaleti Dönemi ve Zonguldak Yüksek Maadin ve Sanayi Mühendis Mektebi’nin Açılması. Etibank ve Ereğli Kömür İşletmeleri Dönemi. Türkiye Kömür İşletmeleri Dönemi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Dönemi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Müesseselerinin ve Bu Müesseselerde Gerçekleştirilen Önemli Madencilik Uygulamalarının Tanıtılması. Zonguldak Taşkömürü Havzasındaki Fabrikaların, Tersanelerin ve Diğer Sanayi Tesislerinin Tanıtılması. Zonguldaklı Sanatçılar ve Edebiyatçıların Bakış Açısıyla Zonguldak ve Madencilik.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Zonguldak kömür havzasında uygulanan yeraltı taşkömür madenciliği hakkında genel bilgiler ifade edebilir.
2 Zonguldak'ın madencilik, eğitim, kültür ve spor tarihi hakkında genel bilgiler ifade edebilir.
3 Zonguldak ve çevresindeki büyük sanayi tesisleri ve önemli turizm merkezleri hakkında genel bilgiler ifade edebilir.
4 Önemli "Zonguldak'ı Yazanlar, Zonguldak'lı Yazarlar" hakkında ayrıntılı bilgiler ifade edebilir.
5 Zonguldak türküleri ve Zonguldak'ta çekilen sinema filmleri hakkında yorum yapabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders, Tartışmalı Ders, Grup Çalışması, Ödev, Sözlü, Konuk Konuşmacı
Ölçme Yöntemleri Ödev. Sunu. Ara Sınav. Genel Sınav.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin içeriği ve işlenişi konusunda açıklamalar. Zonguldak Taşkömürü Havzası’nda madencilik faaliyetlerinin başlangıcı (1848 Öncesi). Ders materyallerinden bu hafta işlenecek konular okunmalıdır.
2 1. Hazine-i Hassa dönemi (1848-1854). Kırım Savaşı dönemi (1854-1856). 2. Hazine-i Hassa dönemi (1856-1865). Bahriye Nezareti ve Nafıa Nezareti dönemleri (1865-1909). Orman ve Maadin Ticaret ve Ziraat Nezareti dönemi (1909-1920). Ders materyallerinden ve derste alınan notlardan, bir önceki hafta anlatılan konular ve bu hafta işlenecek konular okunmalıdır.
3 İktisat Vekaleti dönemi (1920-1940). Etibank ve Ereğli Kömür İşletmesi (EKİ) dönemi (1940-1957). Ders materyallerinden ve derste alınan notlardan, bir önceki hafta anlatılan konular ve bu hafta işlenecek konular okunmalıdır.
4 Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) dönemi (1957-1984) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) dönemi (1984-....). Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Karadon ve Amasra Taşkömürü İşletme Müesseseleri’nin ve bu müesseselerde gerçekleştirilen madencilik uygulamalarının tanıtılması. Ders materyallerinden ve derste alınan notlardan, bir önceki hafta anlatılan konular ve bu hafta işlenecek konular okunmalıdır.
5 Zonguldak Havzasındaki Çatalağzı Termik Elektrik Santrali, Karabük Demir-Çelik, Ereğli Demir-Çelik, Filyos Ateş Tuğlası, Bartın Çimento, Çaycuma Kağıt, Gökçebey Çanakçılar Seramik vb. fabrikaların, tersanelerin ve diğer sanayi tesislerinin tanıtılması. Ders materyallerinden ve derste alınan notlardan, bir önceki hafta anlatılan konular ve bu hafta işlenecek konular okunmalıdır.
6 Zonguldak Yüksek Maden Mühendis Mektebi ve sonrası eğitim kurumları. Ders materyallerinden ve derste alınan notlardan, bir önceki hafta anlatılan konular ve bu hafta işlenecek konular okunmalıdır.
7 Ara sınav. Ders materyallerinden ve derste alınan notlardan, bir önceki hafta anlatılan konular okunmalı ve sınava dahil konuları pekiştirecek kapsamlı bir çalışmayla sınava hazırlanılmalıdır.
8 Zonguldaklı Yazarlar - Zonguldak'ı Yazanlar. Sanatçılar ve edebiyatçıların bakış açılarından Zonguldak ve madencilik. Ders materyallerinden bu hafta işlenecek konular okunmalıdır.
9 Şiirlerde ve Türkülerde Zonguldak - Şiirlerle Zonguldak. Ders materyallerinden ve derste alınan notlardan, bir önceki hafta anlatılan konular okunmalıdır.
10 Konuk Konuşmacı. Zonguldak'a Bir Ömür Adayanlar. Ders materyallerinden ve derste alınan notlardan, önceki haftalarda anlatılan konular okunmalıdır.
11 Konuk Konuşmacı. Zonguldak'a Bir Ömür Adayanlar. Ders materyallerinden ve derste alınan notlardan, önceki haftalarda anlatılan konular okunmalıdır.
12 Zonguldak'ta Spor sunusu, Zonguldakspor Defterleri videosu ve Kıskanmak filminin izlenmesi. Ders materyallerinden ve derste alınan notlardan, önceki haftalarda anlatılan konular okunmalıdır.
13 Ödevlerin sunulması. Ders materyallerinden ve derste alınan notlardan, önceki haftalarda anlatılan konular okunmalıdır.
14 Genel tekrar. Ders materyallerinden ve derste alınan notlardan, önceki haftalarda anlatılan konular okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Zonguldak’ın Madencilik Tarihi ve Kültürü Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Alaaddin ÇAKIR, BEÜ Müh. Fak. Maden Müh. Böl., 2011, 12 s.
Diğer Kaynaklar (1) Zonguldak Kömür Havzasının İki Yüzyılı. Ekrem Murat ZAMAN, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yayını, ISBN: 975-395-768-8, Ankara, 2004, 166 s. (2) Zonguldak Taşkömürü Havzası Tarihi - Birinci Kitap (1840-1865). Erol ÇATMA, Sistem Ofset Yayıncılık, Ankara, 2006, 358 s. (3) Kömürde Açan Çiçek - Zonguldak Yöresinde Tarih, Toplum ve Kültür Araştırmaları. Hamit KALYONCU, Pencere Dergisi Kitaplığı, Genel Dizi, No: 25, ISBN 975-8527-26-6, Ankara, 2005, 674 s. (4) Zonguldaklı Yazarlar – Zonguldak’ı Yazanlar. Editör: Ahmet ÖZTÜRK, Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınları, No: 2, Zonguldak, 1998, 142 s. (5) Zonguldak Kömür Havzasının Tarihsel Gelişimi: 1829-1939. Dr. Ferruh Niyazi AYOĞLU, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, ISBN: 978-605-0072-01-03, Ankara, 2008, 168 s. (6) Türkiye Taşkömürü Kurumu İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Yayınları. (7) Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Zonguldak İl Kültür Müdürlüğü Kütüphaneleri ve Arşivleri.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 70
Ödev 1 20
Sunum / Seminer 1 10
Yıliçi Toplam 3 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2 Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4 Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6 Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
7 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
8 Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
9 Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
10 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
11 Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
12 Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
13 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
14 Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
15 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
16 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
17 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
18 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
19 Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
20 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
21 Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
22 Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
23 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
24 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
25 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
26 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
27 Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
28 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
29 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
31 Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
32 Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
33 Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
34 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 1 4 4
Sunum / Seminer 1 2 2
Arasınavlar 1 6 6
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 76
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,53
Dersin AKTS Kredisi 3