Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Çevre Jeolojisi CEV218 4 2 + 0 2

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. İBRAHİM BUZKAN
Dersi Verenler Prof.Dr. AHMET ALTIN, Yrd.Doç.Dr. İBRAHİM BUZKAN
Amacı Bu derste öğrencilerin;, çevre jeolojisi ile ilgili temel kavramları öğrenmeleri, arazide karşılaşılan problemleri tanımlama ve çözme becerisini kazanmaları ve çevre jeolojisi uygulamaları için gerekli olan teknikleri kavramaları amaçlanmaktadır.
İçeriği Çevre jeolojisine giriş ve temel kavramlar, Yerkabuğunun yapısı ve bileşimi, Yerkabuğunun meydana getiren kayaçlar ve mineraller. Dış olaylar: akarsular, vadiler ve akarsuların aşındırma şekilleri, erozyon ve çevresel etkileri, heyelan oluşumu ve heyelanların çevresel etkileri. İç olaylar: yanardağlar ve çeşitleri, depremler ve oluşumu, tsunami, yerkabuğundaki levha hareketleri, faylar, dağ oluşumu ve çevresel etkileri. Hidrojeoloji: yeraltı sularının bulunuş şekilleri, beslenmesi, yeraltısuları etütleri, kuyu verimleri, yeraltısuyu kirlenmesi. Jeolojik harita bilgisi: jeolojik harita çeşitleri, jeoloji haritaların yorumlanması, Deponi sahası seçimi ve jeoloji.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Öğrenciler ders sonunda çevre jeolojisi hakkında temel bilgileri ifade edebilir.
2 Öğrenciler ders sonunda arazide karşılaşılan çevresel problemleri ve jeolojik yapıyla olan ilişkilerini tanımlayabilir.
3 Öğrenciler ders sonunda çevre jeolojisinin uygulama alanlarını ve çevre mühendisliği ile ilişkisini bilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders, ödev, sunum
Ölçme Yöntemleri Ara sınav (11.hafta), ödevler, sunumlar, final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çevre jeolojisine giriş ve temel kavramlar Yok
2 Yerkabuğunun yapısı ve bileşimi Ders materyalinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Yerkabuğunun meydana getiren kayaçlar ve mineraller Ders materyalinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Akarsular, akarsuların aşındırma şekilleri Ders materyalinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Erozyon ve çevresel etkileri Ders materyalinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Heyelan oluşumu ve heyelanların çevresel etkileri Ders materyalinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Yerkabuğundaki levha hareketleri, faylar, depremler ve oluşumu Ders materyalinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Dağ oluşumu ve çevresel etkileri Ders materyalinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Yanardağlar ve çeşitleri, tsunamiler Ders materyalinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Yeraltı suları Ders materyalinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Arasınav Yok
12 Kuyu verimleri, yeraltısuyu kirlenmesi Ders materyalinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Jeolojik haritalar, jeolojik haritaların yorumlanması Ders materyalinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Katı atık deponi sahalarının seçimi Ders materyalinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Bell F.G., 1998, Environmental Geology: Principles and Practice, Wiley-Blackwell Inc., USA.
Diğer Kaynaklar Ketin İ., 1988, Genel Jeoloji, İTÜ Vakfı, İstanbul.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 20
Ödev 2 10
Sunum / Seminer 2 10
Yıliçi Toplam 5 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularını uygulama becerisi x
2 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. x
3 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi x
4 Çevresel bir sistemi veya proses için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi x
5 Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi x
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci x
7 Etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisi x
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
9 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. x
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik araçları kullanabilme becerisi x
11 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma x
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamaları kullanma ve yenileme becerisi x
13 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; Çevre Mühendisliği uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
14 Çevre Mühendisliği çözümleri konusunda hukuksal farkındalık x
15 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 1 13
Ödev 1 2 2
Sunum / Seminer 1 2 2
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 70
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,33
Dersin AKTS Kredisi 2