Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Su Kalitesi Yönetimi CEV354 6 3 + 0 6

Ön Koşul yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. ŞEYDA KORKUT
Dersi Verenler Doç.Dr. ŞEYDA KORKUT
Amacı Ders kapsamında öğrencilere içme ve kullanma suyu temini için kullanılan su kaynakları, özellikleri, kalitesi ve kontrolü ile ilgili temel bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir.
İçeriği Su kaynakları ve kullanımı, su ve atıksu karakteristikleri, Su kalitesi standartları, atık yüklerinin yönetimi ve alıcı ortam sularının asimilasyon kapasiteleri, su kalitesi yönetiminin planlanması, su ortamında kirleticilerin yayılımı, doğal sistemlerde su kalitesi modellenmesi, bilgisayar uygulamaları.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Öğrenciler yeraltı ve yüzey sularının miktar ve kalitesi hakkında bilgilenecektir.
2 Öğrenciler, su temininde kaynak seçimi yapabilecek seviyeye ulaşacaklardır.
3 Öğrenciler, alıcı ortamlar hakkında bilgilenecek ve alıcı ortamlara giren kirleticilerin nasıl davrandığı hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
4 Öğrenciler, deşarj ve alıcı ortam standartları hakkında yeterli bilgiye ulaşacaklardır.
5 Öğrencilerin su kalite modellerini kullanarak problem çözme becerileri gelişecektir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders, tartışma, problem çözme, ödev
Ölçme Yöntemleri Ara sınav (10.hafta), ödev, final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Su kalite yönetimi ve çalışma şekli
2 Suların kirlenmesi, Su ortamına giren kirleticilerin alıcı ortamlara giriş şekillerine ve kaynaklarına göre sınıflandırılması, Korunan ve korunmayan kirletici modelleri
3 Fiziksel, kimyasal ve biyolojik su kirleticilerinin tanımlanması
4 Mikroorganizmaların solunum mekanizmaları, Mikroorganizmaların elektron alıcı-vericilerine ve karbon kaynaklarına göre sınıflandırılması
5 Aerobik, anoksik ve anaerobik solunum mekanizmaları
6 Biyolojik oksijen ihtiyacı, Azot oksijen ihtiyacı, Toplam organik karbon, Kimyasal oksijen ihtiyacı, Teorik oksijen ihtiyacı
7 Su kalite modellemesinde reaksiyon kinetiği
8 Atıksu arıtımında kullanılan reaktör tipleri ve modellemeleri
9 Göllerin tanımlanması, Göllerde ötrofikasyon, Göllerde karbondioksit dengesi, Alkalinite, Göl modellemesi
10 Akarsular, Akarsularda çözünmüş oksijen profili, Akarsularda çözünmüş oksijen dengesi, Akarsu modellemesi
11 Yeraltı su kaynakları, Suyun toprakta taşınımı, Darcy yasası, Yeraltı sularının kirlenmesi
12 Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, İçme Suyu Standartları SKKY, TS-266
13 Su kalitesine bağlı olarak arıtma tesisi tasarımları
14 Problem çözmeKaynaklar
Ders Notu Dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanmış derleme notları
Diğer Kaynaklar Bartram, J., Ballance, R., (1996), Water Quality Monitoring, TJ Press Ltd. London.......................... Tchobanoglous, G., Burton, F.L., Stensel, D.D. (2002), Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, 4th ed., Published by McGrow-Hill, ISBN: 0070418780.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 30
Ödev 7 70
Yıliçi Toplam 8 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularını uygulama becerisi x
2 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. x
3 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi x
4 Çevresel bir sistemi veya proses için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi x
5 Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi x
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci x
7 Etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisi x
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
9 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. x
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik araçları kullanabilme becerisi x
11 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma x
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamaları kullanma ve yenileme becerisi x
13 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; Çevre Mühendisliği uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
14 Çevre Mühendisliği çözümleri konusunda hukuksal farkındalık x
15 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalıkAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödev 7 5 35
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 181
Toplam İş Yükü / 30 (s) 6,03
Dersin AKTS Kredisi 6