Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Mağmatik Kayaç Petrografisi JEL204 4 2 + 2 2

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. GÜRKAN BACAK
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. GÜRKAN BACAK
Amacı Öğrencilerin magmatik olayları kavrayacak, magmatik kayaçları tanımlayabilecek, sınıflayabilecek ve isimlendirebilecek seviyeye gelmesini sağlamak.
İçeriği Giriş. Yeryuvarının yapısı. Magmanın tanımı, oluşumu ve fiziksel özellikleri. Lavha tektoniği ve mağmatizma arasındaki ilişki. Magmanın kristallenmesi, Bowen reaksiyon serisi ve kristallenme sırası. Farklılaşma, asimilasyon ve magma karışımı. Plütonik ve volkanik kayaçlarda soğuma evreleri. Magmatik kayaçların yapısı ve dokusu. Magmatik kayaçların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi. Granit ailesi. Siyenit-monzonit ailesi. Gabro-diyorit-anortozit ailesi. Feldispatoidli magmatik kayaçlar. Ultramafik kayaçlar. Piroklastik kayaçlar.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Plaka tektoniği ve Yeryuvarı'nın yapısı ile magmatik kayaçların ilişkisini ve magmaların oluşumunu anlayabilir.
2 Kayacın yapısı, dokusu, mineralojisi ve kimyasından elde ettiği bilgileri ilişkilendirebilir.
3 magmatik olayları, evreleri, magmanın soğuma derinliği ve çevre koşullarını irdeleyebilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yeryuvarının yapısı. Yok
2 Magmanın tanımı, oluşumu ve fiziksel özellikleri. Yok
3 Levha tektoniği ve mağmatizma arasındaki ilişki. Yok
4 Magmanın kristallenmesi, Bowen reaksiyon serisi ve kristallenme sırası. Yok
5 Farklılaşma, asimilasyon ve magma karışımı. Plütonik ve volkanik kayaçlarda soğuma evreleri. Yok
6 Magmatik kayaçların doğada bulunuş şekilleri ve yapısı. Yok
7 Magmatik kayaçların dokusu. Yok
8 Magmatik kayaçların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi. Yok
9 Ara sınav
10 Granit ailesi. Yok
11 Siyenit-monzonit ailesi. Yok
12 Gabro-diyorit-anortozit ailesi. Yok
13 Ultramafik kayaçlar. Yok
14 Piroklastik kayaçlar. YokKaynaklar
Ders Notu Arslan, M. Magmatik Petrografi Ders notları.
Diğer Kaynaklar Aslaner, M. 1989; Kor ve Kor Kırıntılı Kayaçlar. KTÜ yayınları, Trabzon Erkan, Y., 2006; Magmatik Petrografi. JMO Yayınları, AnkaraDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 70
Ödev 1 20
Laboratuvar 1 10
Yıliçi Toplam 3 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 7 2 14
Ödev 1 2 2
Laboratuvar 8 1 8
Arasınavlar 1 3 3
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 72
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,4
Dersin AKTS Kredisi 2