Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Nükleer Enerji ve Politikaları FIZ342 4 2 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Alan Dışı Serbest Seçmeli
Koordinatör Prof.Dr. HÜSEYİN AYTEKİN
Dersi Verenler Prof.Dr. HÜSEYİN AYTEKİN
Amacı Öğrencinin nükleer enerji konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak. Nükleer güç santrallerinin işleyiş ve çevresel etkilerini, nükleer enerjinin gerekliliğini ve güvenilirliğini anlatmak. Ayrıca, Türkiye ve Dünya'daki nükleer enerji plolitikaları konusunda öğrencileri bilgilendirmek.
İçeriği Nükleer Enerji ile İlgili Kavramlar, Nükleer Güç Santralleri, Nükleer Enerjinin Gerekliliği, Nükleer Gücün Araştırılması ve Geliştirilmesi, Nükleer Enerjinin Prensipleri, Nükleer Kaza Sorumluluğu, Nükleer Atık Yönetimi, Nükleer Güce Genel Bakış, Farklı Ülkelerde Nükleer enerjinin Kullanımı ve Yönetimi.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
Kayıt Bulunmamaktadır.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Data şov ile ders anlatmak
Ölçme Yöntemleri 1 ara sınav 1 sözlü sunum ve 1 genel sınav sonucu değerlendirmeye alınır.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kapsam ve tarihçe Ders materyallerinin ilgili kısmını okusun.
2 Nükleer enerjinin kaynağı Ders materyallerinin ilgili kısmını okusun.
3 Bağ enerjieri Ders materyallerinin ilgili kısmını okusun.
4 Nükleer yakıt türleri Ders materyallerinin ilgili kısmını okusun.
5 Nükleer fisyon ve uranyumun bölünmesi Ders materyallerinin ilgili kısmını okusun.
6 Nükleer füzyon Ders materyallerinin ilgili kısmını okusun.
7 Nükleer güç üretimi Ders materyallerinin ilgili kısmını okusun.
8 ARA SINAV Ders materyallerinden sınava hazırlansın.
9 Nükleer güç kontrolü Ders materyallerinin ilgili kısmını okusun.
10 Nükleer atık yönetimi Ders materyallerinin ilgili kısmını okusun.
11 Nükleer enerji politikaları Ders materyallerinin ilgili kısmını okusun.
12 Türkiye'nin Nükleer Enerji Politikaları Ders materyallerinin ilgili kısmını okusun.
13 Avrupa Birliği'nin nükleer enerji politikaları Ders materyallerinin ilgili kısmını okusun.
14 Diğer ülkelerde nükleer enerji politikaları Ders materyallerinin ilgili kısmını okusun.Kaynaklar
Ders Notu H. Aytekin, Nükleer Enerji Ploitikaları Ders Notları, ZKÜ, 2009.
Diğer Kaynaklar H. Aytekin, Çevresel Radyoaktivite Ders Notları, ZKÜ, 2009.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 50
Sunum / Seminer 1 50
Yıliçi Toplam 2 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2 Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4 Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6 Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
7 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
8 Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
9 Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
10 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
11 Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
12 Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
13 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
14 Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
15 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
16 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
17 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
18 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
19 Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
20 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
21 Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
22 Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
23 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
24 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
25 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
26 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
27 Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
28 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
29 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
31 Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
32 Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
33 Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
34 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Sunum / Seminer 10 2 20
Arasınavlar 8 2 16
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 104
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,47
Dersin AKTS Kredisi 3