Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yıl 1. Yarıyıl T+U 2. Yarıyıl T+U AKTS
Sualtı Fiziği FIZ905 2 2 + 0 0 + 0 3

Ön Koşul yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Alan Dışı Serbest Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. MERAL ERYÜREK
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. MERAL ERYÜREK
Amacı Su altında ses, ışık ve basınç olaylarını incelemek ve insanının sualtı dünyasının tarihi gelişimi hakkında bilgi vermek.
İçeriği Su altında ışık, renk ve ses olayları. Sualtı Fizyolojisi ve basınç. Sualtı dünyası ve insan. Sağlıklı ve Güvenli Dalış için gerekli Hesaplamalar.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Sualtında ses ve ışık olaylarını bilir.
2 Sualtında renk değişimi ve anlamını bilir.
3 Sualtında basınç değişimi ve ilgili kanunları bilir.
4 Sualtında insan fizyolojisi ve dalış sporu konularını bilir.
5 Aletli dalış yaparken ihtiyaç duyulan hesaplamaları yapabilir.
6 Suyun kaldırma kuvveti ve yüzerlik kavramlarını bilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Dersler sınıfta yapılır. Dersin teorisi tahtada ders notu ve kaynaklar takip edilerek örneklerle verilir.
Ölçme Yöntemleri Bir ara ve bir genel sınav yapılır.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sualtında Ses ve Işık Olayları. Ders materyalinin ilgili bölümleri gözden geçirilebilir.
2 Sualtında Ses ve Işık Olayları.(Devam) Ders materyalinin ilgili bölümleri gözden geçirilebilir.
3 Sualtında Basınç. Ders materyalinin ilgili bölümleri gözden geçirilebilir.
4 Gazlar ve Gaz Kanunları. Ders materyalinin ilgili bölümleri gözden geçirilebilir.
5 Gazlar ve Gaz Kanunları. (Devam) Ders materyalinin ilgili bölümleri gözden geçirilebilir.
6 Suyun Kaldırma Kuvveti ve Yüzerlik. Ders materyalinin ilgili bölümleri gözden geçirilebilir.
7 Suyun Kaldırma Kuvveti ve Yüzerlik.(devam) Ders materyalinin ilgili bölümleri gözden geçirilebilir.
8 Sualtı Dünyası ve İnsan. Ders materyalinin ilgili bölümleri gözden geçirilebilir.
9 Sualtı Dünyası ve İnsan. (Devam) Ders materyalinin ilgili bölümleri gözden geçirilebilir.
10 ARA SINAV. Genel bir tekrar yapmalıdır.
11 Sualtı Fizyolojisi Ders materyalinin ilgili bölümleri gözden geçirilebilir.
12 Sualtı Fizyolojisi.(Devam) Ders materyalinin ilgili bölümleri gözden geçirilebilir.
13 Hava Hesapları. Ders materyalinin ilgili bölümleri gözden geçirilebilir.
14 Aletli Dalış ve Ekipmanları. Ders materyalinin ilgili bölümleri gözden geçirilebilir.Kaynaklar
Ders Notu Temel Fizik I ve II kitapları.
Diğer Kaynaklar Dalış eğitimi ile ilgili kaynaklar.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 50
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2 Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. x
3 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4 Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6 Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
7 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
8 Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
9 Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
10 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
11 Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
12 Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
13 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
14 Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
15 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
16 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. x
17 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. x
18 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. x
19 Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır. x
20 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
21 Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
22 Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
23 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
24 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
25 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
26 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
27 Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
28 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
29 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
31 Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
32 Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
33 Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
34 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 76
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,53
Dersin AKTS Kredisi 3