Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Fizikokimya II Lab KIM348 6 0 + 3 3

Ön Koşul yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Prof.Dr. HÜLYA ARSLAN
Dersi Verenler Prof.Dr. HÜLYA ARSLAN, Yrd.Doç.Dr. JÜLİDE YENER
Amacı Kimyasal Denge, Kimyasal Kinetik, Çözeltiler, Termokimya ve Elektrokimya Konularının Deneysel olarak incelenmesi.
İçeriği Yüzey gerilimi Kondüktometrik titrasyon Kimyasal tepkime hızı Kuvvetli Bir Elektrolitin Aktiflik Katsayısının Hesaplanması Hücre Sabiti-MgSO4’ın eşdeğer iletkenliği ve monokloroasetik asidin ayrışma sabitinin bulunması Kısmen karışan sıvılar Kalorimetre Bombası Hittorf Yöntemi ile Taşıma Sayısının Belirlenmesi AgCl’ün çözünürlüğü
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Fizikokimya ders bilgilerini deneysel olarak yorumlayabilir
2 Çeşitli deney aygıtlarını kurabilir
3 Çeşitli deney aygıtlarını kullanabilir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Uygulamalı
Ölçme Yöntemleri Her deney için quiz ve rapor hazırlatılarak yıl içi laboratuar performansı ölçülür. 1 Arasınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılarak değerlendirme tamamlanır.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yüzey Gerilimi Deney föyünden ve fizikokimya ders kitabından ilgili konu çalışılmalı
2 Kondüktometrik Titrasyon Deney föyünden ve fizikokimya ders kitabından ilgili konu çalışılmalı
3 Kimyasal Tepkime Hızı Deney föyünden ve fizikokimya ders kitabından ilgili konu çalışılmalı
4 Kuvvetli Bir Elektrolitin Aktiflik Katsayısının Hesaplanması Deney föyünden ve fizikokimya ders kitabından ilgili konu çalışılmalı
5 Hücre Sabiti-MgSO4’ın eşdeğer iletkenliği ve monokloroasetik asidin ayrışma sabitinin bulunması Deney föyünden ve fizikokimya ders kitabından ilgili konu çalışılmalı
6 Ara Sınav şu ana kadar yapılmış deneyleri föy ve fizikokimya ders kitabını kullanarak öğrenmek
7 Kısmen Karışan Sıvılar Deney föyünden ve fizikokimya ders kitabından ilgili konu çalışılmalı
8 Kalorimetre Bombası Deney föyünden ve fizikokimya ders kitabından ilgili konu çalışılmalı
9 Hittorf Yöntemi ile Taşıma Sayısının Belirlenmesi Deney föyünden ve fizikokimya ders kitabından ilgili konu çalışılmalı
10 AgCl’ün Çözünürlüğü Deney föyünden ve fizikokimya ders kitabından ilgili konu çalışılmalı
11 İndikatör kullanarak bilinmeyen asidin pKa’sının Kolorimetrik Hesaplanması Deney föyünden ve fizikokimya ders kitabından ilgili konu çalışılmalı
12 Telafi
13 Telafi
14 Yarıyıl Sonu Sınavı Tüm deneyleri föy ve fizikokimya ders kitabını kullanarak öğrenmekKaynaklar
Ders Notu Z.K.Ü. Fizikokimya Deney Föyü
Diğer Kaynaklar Experiments in Physical Chemistry, ODTÜ. Kimya Bölümü Fizikokimya, Prof.Dr.Yüksel SARIKAYA, Gazi Kitapevi, 2. Baskı, 1997Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 50
Kısa sınavlar 10 30
Laboratuvar 10 20
Yıliçi Toplam 21 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. x
2 Kimya alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
3 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. x
4 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
5 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. x
6 Kimya alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
7 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
8 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
9 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
10 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
11 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
12 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. x
13 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
14 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. x
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
16 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
17 Kimya alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
18 Kimya alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
19 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
20 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
21 Kimya alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
22 Kimya alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
23 Kimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
24 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 3 36
Laboratuvar 12 3 36
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 102
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,4
Dersin AKTS Kredisi 3