Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Sanat ve Kültür GSF903 3 2 + 0 2

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Alan Dışı Serbest Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Bengü BATU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Bengü BATU
Amacı Sanat ve kültür kavramları hakkında genel bilgi verilmesi.
İçeriği Kültür, Sanat, zanaat, modern sanat, postmodern sanat gibi kavramlar tarihsel ve kültürel bağlantılarla incelenir.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Görsel kültüre dair farkındalığı artar.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Kuramsal okumalar, tartışma ve sunum
Ölçme Yöntemleri Sunum ve sunumların yazılı teslimi. Yazılı ödev.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma. Ders içeriği hakkında genel bilgilendirme. Yok.
2 Sanat ve kültür kavramı. Yok.
3 Sanat ve zanaat Sanat ve zanaat kavramları araştırılsın.
4 Modern sanat. Kuramsal notların okunması.
5 Postmodern sanat. Kuramsal notların okunması.
6 Sunum Sunum hazırlık.
7 Ara Sınav. Genel tekrar.
8 Sunum. Sunum hazırlık.
9 Sunum. Sunum hazırlık.
10 Sunum. Sunum hazırlık.
11 Sunum. Sunum hazırlık.
12 Sunum. Sunum hazırlık.
13 Sunum. Sunum hazırlık.
14 Final sınavı. Genel tekrar.Kaynaklar
Ders Notu Postmodernizm, Gencay Şaylan.
Diğer Kaynaklar Oluşum Süreci içinde Sanatın Tarihi, Nazan İpşiroğlu, Mazhar İpşiroğlu.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Ödev 2 40
Sunum / Seminer 1 20
Yıliçi Toplam 3 60
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 40
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2 Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4 Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6 Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
7 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
8 Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
9 Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
10 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
11 Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
12 Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
13 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
14 Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
15 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
16 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. x
17 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. x
18 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. x
19 Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır. x
20 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır. x
21 Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
22 Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
23 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
24 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
25 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
26 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
27 Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar. x
28 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
29 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
31 Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
32 Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
33 Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
34 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 1 3 3
Sunum / Seminer 1 3 3
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 66
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,2
Dersin AKTS Kredisi 2