Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Türkiye'de Ekonomik Gelişmeler IKT903 4 3 + 0 5

Ön Koşul yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Alan Dışı Serbest Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. FERDİ KESİKOĞLU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. FERDİ KESİKOĞLU
Amacı Dersin amacı öğrencilere Türkiye Ekonomisi hakkında ayrıntılı bilgiler sunmak; güncel ekonomik sorunları ele almak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren gerçekleştirilen iktisat politikalarını, kamu ve özel kesimi, Türkiye deki sektörleri örneklerle ve tartışarak anlatmaktır.
İçeriği Türkiye Ekonomisinin Genel Görünümü, Tarihi Perspektifte Geçirmiş Olduğu Dönüşümler ve Güncel Ekonomik Sorunlar.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Ekonomi politikasında 1980 dönüşümünün neden ve sonuçlarını özetler.
2 1980 sonrası Türkiye ekonomisinde ortaya çıkan krizlerin yapısal dayanaklarını analiz eder.
3 Türkiye Ekonomisine ilişkin verilerin analiz ederek ekonominin performansını değerlendirir.
4 Türkiye ekonomisinin tarihsel yapısal dinamiklerini analiz eder.
5 Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarını analiz eder.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, soru ve cevaplar, tartışma
Ölçme Yöntemleri sınav, ödevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Osmanlıan Devralınan Miras, Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Türkiye Ekonomisi
2 Devletçilik ve Sonrası
3 Toplumsal Dönüşümün Hız Kazanması, Planlı Dönem
4 1980 Dönüşümü, Parasal Politika ve Gelişmeler
5 Kamu Kesimi Ekonomisi, Ekonominin Dış Dünyası
6 Sermaye Kaynaklarının Kullanımı, Tarım Sektörü
7 Sanayi ve Hizmetler Sektörünün Gelişimi
8 Nüfus ve İşgücü, Çalışma Yaşamı
9 Ulusal Üretim ve Bölüşümü, Ekonominin Genel Dengesi
10 Dünya Ekonomisinde Türkiye, Uzun Dönemde Gelişme
11 Krize Kilitlenmek: Türkiye Ekonomisinin Çeyrek Yüzyıllık Yolculuğu
12 Kara Delik: Türkiye Ekonomisinde Yatırım Politikaları
13 Türkiye Dünyanın Neresinde? Karşılaştırmalı IMF Uygulamaları
14 Türkiye Ekonomisinin Güncel SorunlarıKaynaklar
Ders Notu Kepenek, Y., N. Yentürk.(1994), Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 6. Baskı, İstanbul. Yentürk, N. (2003), Körlerin Yürüyüşü: Türkiye Ekonomisi ve 1990 Sonrası Krizler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları:46, 1. Baskı, İstanbul.
Diğer Kaynaklar 1) Yeldan, Erinç (2001), Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi: Bölüşüm, Birikim ve Büyüme, İstanbul: İletişim Yayınları 2) Şahin, Hüseyin (1997), Türkiye Ekonomisi: Tarihsel Gelişimi-Bugünkü Durum, Ezgi Kitabevi, 4. Baskı, Bursa.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2 Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4 Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6 Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
7 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
8 Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
9 Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
10 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
11 Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
12 Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
13 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
14 Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
15 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
16 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
17 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
18 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
19 Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
20 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
21 Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
22 Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
23 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
24 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
25 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
26 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
27 Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
28 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
29 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
31 Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
32 Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
33 Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
34 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Arasınavlar 1 30 30
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 144
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,8
Dersin AKTS Kredisi 5