Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Kil Mineralojisi JEL218 4 2 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Maden yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. İBRAHİM BUZKAN
Amacı Kil minerallerini tanıtmak ve killerin endüstriyel anlamda önemli olup olmadıkları hakkında fikir sahibi olmayı amaçlamaktadır.
İçeriği Kil Minerallerinin oluşum ortamları, karasal, denizel, geçiş ortamları ve alterasyon ortamları, kil minerallerinin tanımlanması ve tanımlamada kullanılan yöntemler, kimyasal bileşim yönünden ortam veya köken ayırımında kullanılacak kriterler.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Kil minerallerini tanır.
2 Ne tür killerin endüstriyel olarak kullanıldığını bilir.
3 Kil minerallerinin analiz yöntemlerini öğrenir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Killer ve Kil minerallerine giriş.Çok ince taneli parçaların sınıfladırılması. Yok
2 Kil minerallerinin sınıflandırılması ve önemli yapısal değişimleri. Yok
3 Smektit grubu killeri ve bentonitler. Yok
4 Hidrotermal alterasyon ve killerin kökeni. Yok
5 Yapısal bağlanma, kökenler, oluşum hakkında genel yorumlar ve kil minerallerinin kullanımı. Yok
6 X ışınları difraksiyonu teorisi ve uygulamaları. Yok
7 Stoke yasası ve numune hazırlama teknikleri. Yok
8 Tipik kil örneklerinde X ışınları difraksiyonunun değerlendirilmesi. Yok
9 Ara sınav
10 Dioktahedral karşın .Trioktahedral, çoklu türlü, karışık katmanlı yapılar. Yok
11 Kaolinit, halloisit ve serpantinit mineralleri, kimyaları, yapıları ve difraksiyon karekteristikleri. Yok
12 İllit mika ve sinektit grupları. Yok
13 Klorit ve vermikülit grupları. Yok
14 Gölsel çökelme ortamları ve sepiyolit-polygorskite grupları. YokKaynaklar
Ders Notu Yeniyol, M., 2006, 'Kil Minerolojisi', İÜ Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, İstanbul.
Diğer Kaynaklar Newman, D.C.C(1996) Chemistry of Clays and Clay Minerals. Mineralogical Society of London, 479 pp.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 4 52
Ödev 1 8 8
Arasınavlar 1 8 8
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 102
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,4
Dersin AKTS Kredisi 3