Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Saha Jeolojisi JEL307 5 2 + 2 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Genel Jeoloji Anabilim Dalı
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. GÜRKAN BACAK
Amacı Arazide jeolojik formasyonların alt-üst , yaş ve kontakt ilişkilerinin belirlenmesi için gerekli yapısal/tektonik özelliklerin (kıvrım, fay, kırıklar, çizgisel yapılar ve düzlemsel yapılar vb) gözlenmesi, konumlarının ölçülmesi ve verilerin haritalar, kesitler ve çeşitli bilgisayar programları yardımıyla yormlanmasını öğrenir.
İçeriği Formasyonların sınırları ve konumları, Düzlemsel yapılar (Tabaka, fay, çatlak ve kırık sistemleri, cevher damarları vb.) , çizgisel yapılar ve jeolojik formasyonların litolojik özellklerinin sahada arazi çalışmaları ile belirlenmesi.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Tabakalı yapıların kalınlık ve konumlarını ölçüp, haritalayabilir.
2 Magmatik ve metamorfik kayaçlarda yapısal özellikleri (şistozite, foliasyon, lineasyonlar, dayk, stok yapıları, akma yapıları vb) öçlüp, haritasını çıkarabilir.
3 Eğimli tabakalar ve magmatik-metamorfik katyaçların bulunduğu oartamlarda oluşum sırası, kesen-seilen ilişkisi, sınır türleri ve yaşlandırma yaparak oluşum koşulları hakkında öneriler verebilir.
4 Sahada mühendsilik jeolojisi amaçlı heyelan, kaya düşmesi gibi problemleri tanır, ölçümler yapabilir ve yorumlar.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sahada ölçek kavramı, topgrafik harita üzerinde lokasyon belirleme Yok
2 Ölçek ve ayrıntılarına göre sahada jeolojik harita alımı Yok
3 Jeolojik yapılar ve konumlarının ölçülmesi Yok
4 Faylar, kıvrımlar ve çizgisel yapılar, kırıkların sahada izlenmesi, konumve büyüklüklerinin ölçülmesi ve haritalanması Yok
5 Tabakalı kayaçlarla ilgili geometrik kavramlar Yok
6 Magmatik ve metamorfik kayaçlarla ilgili geometrik kavramlar Yok
7 Jeolog pusulası yardımıyla yer belirleme yöntemleri Yok
8 Jeolog pusulası yardımıyla arazi eğimi ve tabaka kalınlıklarının belirlenmesi Yok
9 Arasınav Gerekiyor
10 Sahada jeolog pusulası yardımıyla topografik haritalamalar ve ölçümler. Yok
11 GPS kullanımı, lokasyonun UTM ve genel koordinatlarının belirlenmsi Yok
12 Arazide tabakalı ve masif yaplar, dokunak ilişkileri Yok
13 Arazide tektonik haritaların hazırlanması Yok
14 Arazide maden haritası çıkartılması YokKaynaklar
Ders Notu Jeolojik haritalar (Y. TATAR) Çağlayan basımevi, İstanbul, 1975 Temel jeolojik harita bilgisi ve uygulamaları (E. KARAMAN) Şafak matbaa, Ankara, 1987.
Diğer KaynaklarDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 70
Ödev 1 20
Laboratuvar 1 10
Yıliçi Toplam 3 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arazi Çalışması 7 2 14
Arasınavlar 1 5 5
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 78
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,6
Dersin AKTS Kredisi 3