Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Agrega Petrografisi JEL422 8 2 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. GÜRKAN BACAK
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. GÜRKAN BACAK
Amacı Bu dersin amacı, beton özelliklerini etkileyen agregaların mineralojik ve petrografik özelşlerini ve ilgili agrega deneylerinin öğretilmesidir.
İçeriği Agregaların önemi, sınıflandırma, kayaçların oluşumu ve jeolojisi, mineraloji ve petrografi, agregaların üretimi, agrega standartları, örnekleme ve hassasiyet, hafif agrega, ağır agrega vb. özel agregalar, agregaların özellikleri ve bunların beton özelliklerine etkisi, agregaların şekli ve yüzey yapısı, kırılma dayanımı, aşınma dayanımı, elastik modül, hacim sabitliği, zararlı maddeler, agreganın kuruma büzülmesi, alkali agrega reaksiyonu, agregaların karakterizasyonu
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Doğal Agregaların türlerini ve sınıflamasını yapar
2 Doğal agregaları oluşturan kayaçların mineralojik bileşimlerini belirleyebilir.
3 Doğal agregaları oluşturan kayaçları petrografik olarak sınıflandırabilir.
4 Agrega konusunda çalışan diğer mühendislik bilimleri ile koordineli çalışma yeteneğine sahip olur.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Yok
2 Doğal Agrega tanımı Yok
3 Doğal Agregaların Sınıflandırılması Yok
4 Doğal Agrega Yatakları Natural Aggregates Depositions Kum-Çakıl (Sand-Pebble) Kumtaşları-Çakıltaşları (sandstones-Conglomerates) Kireçtaşı-Dolomit (limestone-Dolomite) Volkanitler (Andezit, bazalt, diyabaz, dolerit…) Volkanics (Andesite, basalt, diabase, dolerite) Yok
5 Doğal agrega yatakları litolojik, petrografik amaçlı haritalanması (rezerv, tenör ve tür-kalite ayırdımı amaçlı) Yok
6 Makroskopik incelemeler ve Binoküler mikroskop uygulamaları Yok
7 Optik mikroskopta agregadaki minerallerin tayin yöntemleri Yok
8 Kayaç dokularına örnekler Yok
9 Mikroskopta Doğal agrega incelemeleri Yok
10 Arasınav Yok
11 Agrega özellikleri ve bunların beton üzerindeki etkisi, agregaların şekil ve yüzey dokusu, görüntü analizine giriş Yok
12 Mikroskopta kristal ve minerallerin tane boyu ve kristal sistemi analizi Yok
13 Doğal agregas kullanımında, kayaçların petrografik özellikleri ile (mineralojik bileşim, tane boyu dağılımı, aşındırıcı mineral oranları, karbonatlı mineral oranları, yassı mineral yüzdesi, dokusal özellikleri, çimentolanma derecesi) mühendisilik amaçlı fiziksel ve mekanik deney parametrelerinden elde edilen büyüklükleri arasındaki arasındaki istatistiki ve matematiksel ilişkilerin belirlenmesi ve yorumu. Yok
14 Agrega petrografik inceleme yöntemleri ve Agregaların karakterizasyonu için petrografik yöntemler YokKaynaklar
Ders Notu 1)P.K. Mehta, P.J.M. Monteiro, Concrete: Microstructure, Properties and Materials, Mc Graw-Hill, Third Edition, 2006 • A.M. Neville, Properties of Concrete, Pitman Pub., London, 1981 • ASTM, Significance of Tests and Properties of Concrete and Concrete Making Materials, ASTM Publications, No: 169-A. • D.C. Pike (Ed.), Standards for Aggregates, Ellis Horwood Ltd., 1990. 2) Uz, B., Agrega Petrografisi Yüksek Lisans Ders Notları, 2002, İTÜ maden Fak.
Diğer Kaynaklar Uz, B., (1988). Mineral ve Kayaç Tayininde Optik Mineraloji, Kurtiş Matbaası 384 S.İstanbul • Erkan, Y., (1994).Kayaç oluşturan Önemli Minerallerin Mikroskopta İncelenmesi TMMOB Jeoloji Müh. Odası Yayınları, 42, 405 s. • Sagıroğlu, G., (1986), Optik Mineraloji, İTÜ Matbaas Sayı 1328. 167s., Istanbul. • Cox,K.G., Price, N. B., Harte, B., (1974), An introduction to the practical study of crystals, minerals and rocks. • Uz,B., (2000), Mineraller, Kristallografi ve Mineraloji, 437, Kurtiş Matbaası, İstanbul. • Passchier, C. W.,Throuw, R. A., , G., (1998), Microtectonics (in optical mineralogy), Springer, 280 p, Berlin. • Kumbasar, I., Akyol, Atilla, (1993), Mineraloji, İTÜ, Matbaası, Sayı 1519. İstanbul.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödev 1 5 5
Arasınavlar 1 8 8
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 119
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,97
Dersin AKTS Kredisi 4