Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Denizcilik İşletmelerinde Yatırım ve Finansal Analiz DIY905 3 2 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Alan Dışı Serbest Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Deniz taşımacılığındaki yatırım çeşitleri ve bu yatırımların nasıl yapılacağının öğrencilere öğretilmesi amaçlanmıştır.
İçeriği Deniz taşımacılığı ve ekonomiye etkisi, Deniz ekonomisi, Denizcilik işletmelerinde yatırım yöntemleri, Denizcilikte finansman kaynakları, Denizcilik sektöründe risk kavramı ve riske karşı alınabilecek önlemler
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Deniz taşımacılığını ve ekonomiye etkisini bilir.
2 Deniz taşımacılığındaki yatırım türlerini ve yöntemlerini açıklayabilir.
3 Deniz taşımacılığının finansman kaynaklarını ve finansman yöntemlerini bilir.
4 Deniz taşımacılığına ilişkin yatırım projelerini değerlendirerek uygun olan projeyi seçebilir.
5 Deniz taşımacılığına ilişkin yatırım projesi hazırlayabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma, ödev
Ölçme Yöntemleri 1 Arasınav, 1 Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Deniz taşımacılığının döngüsel doğası Yok
2 Denizcilik ekonomisinde borç verenin konumu Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.
3 Denizcilik sektöründe yatırım ve yatırımların finansmanı Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.
4 Denizcilik sektöründe özkaynak ile finansman Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.
5 Deniz sektöründe borç ile finansman, borçlanma yöntemleri ve borçlanmanın etkileri Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.
6 Denizcilik sektöründe borç türleri. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.
7 Sendikasyon kredileri Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.
8 Menkul kıymetleştirme Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.
9 Yatırımlara ilişkin maliyetler: Doğrudan Maliyetler Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.
10 Yatırımlara ilişkin maliyetler: Dolaylı Maliyetler Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.
11 Yatırım projeleri ve proje değerlendirme: Sermaye bütçelemesi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.
12 Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan statik yöntemler Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.
13 Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan dinamik yöntemler Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.
14 Örnek proje uygulamaları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Shipping Finance, 2010, CILT, Seamanship International, London, 978-1-85609-363-7.
Diğer Kaynaklar Athanasios A. Pallis, 2007, Maritime Transport: The Greek Paradigm, Elsevier Kevin Cullinane, 2005, Shipping Economics, Elsevier Mary R. Brooks, Kenneth John Button, Peter Nijkamp, 2002, Maritime Transport, Edward Elgar Publishing, IncorporatedDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2 Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4 Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6 Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
7 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
8 Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
9 Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
10 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
11 Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
12 Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
13 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
14 Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
15 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
16 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
17 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
18 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
19 Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
20 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
21 Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
22 Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
23 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
24 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
25 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
26 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
27 Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
28 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
29 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
31 Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
32 Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
33 Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
34 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 1 14 14
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 90
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3
Dersin AKTS Kredisi 3