Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Çevre Bilinci BIO906 3 2 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Alan Dışı Serbest Seçmeli
Koordinatör Prof.Dr. GÜRAY UYAR
Dersi Verenler Prof.Dr. GÜRAY UYAR
Amacı Çevreye zarar veren de koruyacak olan da insandır. Dolayısıyla insan-çevre ilişkisi yumurta-tavuk ilişkisine benzer. Bu kısır döngüyü azaltmak yine insan eliyle olacaktır. Sosyal refah, çevre ve iktisat döngüsü içerisinde, en iyi çevre kalitesinin yakalanması, çevre ekonomisi ile israf arasındaki dengesinin oluşturulması, sosyal gruplar arasındaki hayat standardı farklılıklarının çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması, eğitimli ve bilinçli insanlar eliyle olacaktır. Dolayısıyla çevre konusundaki bilinçlenme o kadar arttırılmalı ki; olaylara ve sorunlara kayıtsız kalmakla eş anlamlı hale gelen “herkes kendi işiyle meşgul olsun” kavramı yerine “iyiler gidişatı kendi istikballeri açısından yönlendirsin” kavramı sosyal hayatta işlerlik kazanmalı; kişiler arasında, halk ile devlet arasında ve dahası devletler arasında çevre sorunları konusunda sosyal baskı ve otokontrol sistemi yaygınlaşabilsin.
İçeriği Çağdaş yaşamda çevre sorunlarına yaklaşımımız, çevresel ve sosyal riskler arasında öncelik ayrımı, risk derecelendirmesi, nükleer santral, termik santraller, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, katı atık kirliliği, trafik, gürültü kirliliği, görüntü kirliliği, iklim değişikliği ve doğal afetler, ruhsal ve kültürel kirlilik, gelişmiş toplumlarda teknoloji yönetimi nasıl olmalı ve çözüm önerileri.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Öğrenciler çağdaş yaşamda çevre sorunlarına doğru yaklaşımları öğrenebilirler.
2 Öğrenciler çevresel ve sosyal riskler arasındaki öncelik ayrımını ve risk derecelendirmesini yapabilirler.
3 Öğrenciler nükleer ve termik santraller hakkında detaylı çevresel duyarlılık geliştirebilirler.
4 Öğrenciler hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği ve katı atık kirliliğini güncel örneklerle yorumlayabilirler.
5 Öğrenciler trafik, gürültü, görüntü ve kültürel kirlilik konularında çözüm önerileri yapabilirler.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Tartışmalı Ders, Gösterim
Ölçme Yöntemleri Ödev, Vize, Final SınavlarıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çağdaş yaşamda çevre sorunlarına yaklaşımımız Öğrenciler konuyla ilgili ders materyallerini okur.
2 Çevresel ve sosyal riskler arasında öncelik ayrımı, risk derecelendirmesi Öğrenciler konuyla ilgili ders materyallerini okur.
3 Nükleer Santraller Öğrenciler konuyla ilgili ders materyallerini okur.
4 Termik Santraller Öğrenciler konuyla ilgili ders materyallerini okur.
5 Hava kirliliği Öğrenciler konuyla ilgili ders materyallerini okur.
6 Su Kirliliği Öğrenciler konuyla ilgili ders materyallerini okur.
7 Toprak Kirliliği Öğrenciler konuyla ilgili ders materyallerini okur.
8 Katı atık kirliliği Öğrenciler konuyla ilgili ders materyallerini okur.
9 Trafik ve gürültü kirliliği Öğrenciler konuyla ilgili ders materyallerini okur.
10 Görüntü kirliliği ve iklim değişikliği Öğrenciler konuyla ilgili ders materyallerini okur.
11 Doğal afetler Öğrenciler konuyla ilgili ders materyallerini okur.
12 Ruhsal ve kültürel kirlilik Öğrenciler konuyla ilgili ders materyallerini okur.
13 Gelişmiş toplumlarda teknoloji yönetimi nasıl olmalı Öğrenciler konuyla ilgili ders materyallerini okur.
14 Çözüm önerileri Öğrenciler konuyla ilgili ders materyallerini okur.Kaynaklar
Ders Notu Külköylüoğlu, O. (2006). Çevre ve Çevre (İnsan-Doğa İlişkisi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Basımevi, Bolu.
Diğer Kaynaklar Kürüm, Z. E., (1980). Çevre Sorunları, KMO Ankara Şubesi Çevre Sorunları Yarkurulu, Ankara. Türküm, S.A., (2006), Çağdaş Toplumda Çevre Sorunları ve Çevre Bilinci, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir. Bilgin, A., Öktem, K. & Sanin, S. (2007). Çağdaş Yaşamda Çevre Bilinci ve Çevresel Riskin Yeri, 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Yaşam Çevre Teknoloji 24-27 Ekim – İZMİRDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 90
Ödev 1 10
Yıliçi Toplam 2 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2 Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4 Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6 Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
7 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
8 Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
9 Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
10 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
11 Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
12 Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
13 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
14 Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
15 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
16 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
17 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
18 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
19 Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
20 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
21 Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
22 Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
23 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
24 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
25 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
26 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
27 Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
28 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
29 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
31 Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
32 Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
33 Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
34 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 1 10 10
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 91
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,03
Dersin AKTS Kredisi 3