Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Öğrencilikte Fizyolojik Stres BIO902 3 2 + 0 3

Ön Koşul yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Alan Dışı Serbest Seçmeli
Koordinatör Prof.Dr. KEMAL BÜYÜKGÜZEL
Dersi Verenler Prof.Dr. KEMAL BÜYÜKGÜZEL
Amacı Bu ders öğrencilere eğitimleri sırasında ve mezuniyetleri sonrasındaki iş yaşamlarında psikolojik stres sonucu oluşan fizyolojik stresin bilimsel temelleri ve bu stresle başa çıkma yolları hakkında bilgi vermektedir.
İçeriği Stres fizyolosijinin tanımı, Stres etmenleri, Stres Hormonları, Stresin Gözlemlenebilen belirtileri, Stresin öğrenciye, eğitime ve kuruma olan etkileri, günlük yaşamda eğitim ve iş stresi, Fiziksel çevreden kaynaklanan stres, Stresle başa çıkma yollarının biyolojik yaklaşımları
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Stres fizyolosijini tanımlayabilir
2 Stres etmenlerini öğrenebilir
3 Stres Hormonlarını belirleyebilir
4 Stresin Gözlemlenebilen belirtilerinin farkına varabilir
5 Stresin bireye olan etkilerini öğrenebilir
6 Stresin kuruma olan etkileri kavrayabilir
7 Günlük yaşam ve iş stresini öğrenebilir
8 Görev kaynaklı stresi kavrayabilir
9 Role bağlı stresi tanımlayabilir
10 Davranış ortamından kaynaklanan stresi öğrenebilir
11 Fiziksel çevreden kaynaklanan stresi öğrenebilir
12 Sosyal çevreden doğan stresi öğrenebilir
13 Bireyin kendinden kaynaklanan stresi öğrenebilir
14 Stresle başa çıkma yollarını öğrenebilir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözlü Anlatım, Powerpoint sunumu
Ölçme Yöntemleri Arasınav, ödev, yılsonu sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Stres fizyolosijinin tanımı Bu hafta anlatılacak konuların önceden ders materyallerinden (ders notu, power point, kitap v.b) çalışmalıdır.
2 Stres etmenleri Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
3 Stres Hormonları Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
4 Stresin Gözlemlenebilen belirtileri Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
5 Stresin bireye olan etikleri Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
6 Stresin kuruma olan etikleri Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
7 Günlük yaşam ve iş stresi Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
8 Görev kaynaklı stres Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
9 Role bağlı stres Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
10 Davranış ortamından kaynaklanan stres Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
11 Fiziksel çevreden kaynaklanan stres Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
12 Sosyal çevreden doğan stres Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
13 Bireyin kendinden kaynaklanan stres Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.
14 Stresle başa çıkma yolları Bir önceki hafta anlatılan konuları çalışmalı ve verilen ödevleri yapmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Korotkov, D., Claybourn M., Perunovic M., Traser. I. 2011. Humor, Stress and Health. ISBN9781612097763, Nova Novinka publisher Sutton, A. L. 2011. Stress-related Disorders Sourcebook, 621pp, Omnigraphics, Inc. Werther, W.B. and K. Davis, 1999. Personel Management and Human Resources, 2. ed., McGraw –Hill Book Co., New York Noyan, A. 1978. Fizyoloji Ders Kitabı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:2, Meteksan L.Ş., Ankara, 1978. Newman, M. C., Unger, M. A. 2002. Fundamentals of Ecotoxicology, Lewis Publishers, Florida, 480 s. 2002.
Diğer Kaynaklar Eckert, R. and Randall, D. 1998. Animal Physiology,W.H.Freeman Company, San Francisco. Steers, R.M., 1994. Introduction to Organizational Behaviour, Prentice Hall, USA. Ailen, R. 1988, Human Stress: It's Nature and Control, NewYork:McMilan, 8s. Yurdakoş, E. Lecture Notes on Neurophysiology. Nobel Tıp Kitapları. 2001 Selye,H., 1952. The story of the adaptation syndrome. Acta Inc. Medical Publishers, Montreal Selye, H. 1955. Stress and disease. Science 122: 625-631. Lazar, G 1998. Stress: From Concept to Modern Immunology. Stress of Life from Molecules to Man. Annals of the New York Academy of Sciences.Volume 851.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2 Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4 Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6 Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
7 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
8 Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
9 Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
10 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
11 Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
12 Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
13 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
14 Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
15 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
16 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
17 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
18 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
19 Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
20 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
21 Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
22 Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
23 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
24 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
25 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
26 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
27 Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
28 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
29 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
31 Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
32 Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
33 Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
34 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 4 32
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 90
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3
Dersin AKTS Kredisi 3