Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yıl 1. Yarıyıl T+U 2. Yarıyıl T+U AKTS
Genel Cerrahi TIPGCER 4 0 + 0 0 + 0 12

Ön Koşul Tıp Fakultesi lisans programı 1,2 ve 3. sınıfları başarıyla tamamlamış olmak

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Prof.Dr. MUSTAFA CÖMERT
Dersi Verenler Prof.Dr. MUSTAFA CÖMERT, Doç.Dr. ALİ UĞUR EMRE, Doç.Dr. HAMDİ BÜLENT UÇAN, Doç.Dr. GÜLDENİZ KARADENİZ ÇAKMAK, Doç.Dr. KEMAL KARAKAYA, Doç.Dr. FATMA AYCA GÜLTEKİN, Prof.Dr. GÜNNUR ÖZBAKIŞ DENGİZ
Amacı Hastanın anamnez,fizik muayene yöntemleri ile değerlendirilmesi, gerekli yardımcı laboratuar yöntemlerinin kullanımı konusunda bilgi vermek ve uygulamalı hasta değerlendirmesi yapmak. Genel Cerrahi ilgi alanına giren organ/sistemlerin kısaca anatomi,fizyoloji ve embriyolojilerini gözden geçirmek, bu organ/sistemlerin cerrahi hastalıkları hakkında bilgi vermek. Hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan semptom ve bulguları ögretmek, tetkik sonuçlarının yorumlanmasını ögretmek, tedavi seçeneklerini ögretmek. Acil cerrahi hastalıklar hakkında bilgi vermek ve acil hastalıkların tedavi planlanmasını ögretmek. Genel cerrahide sık kullanılan ilaçların farmakolojik özelliklerini gözden geçirmek
İçeriği Hasta muayene ve yönetimi,Meme-endokrin, hepato-bilier ve gastro-intestinal sistemin fonksiyonel, inflamatuar ve neoplastik hastalıkları, cerrahi akut karın nedenleri, ayırıcı tanısı ve tedavisi, Travma nın vücut üzerine etkileri, travmatik yaralanma mekanizmaları ve travmalı hastanın takip ve tedavisi
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Hastanın tıbbi anamnezini alabileceklerdir
2 Tıbbi muayene yapabileceklerdir
3 Gerekli yardımcı tanı yöntemlerini belirleyip sonuçlarını yorumlayabileceklerdir
4 Acil cerrahi hastalıkları tanımlayabileceklerdir
5 Acil cerrahi durumlarda hasta yönetimini anlatabileceklerdir
6 Meme-endokrin, hepato-bilier ve gastro-intestinal sistemin fonksiyonel, enflamatuar ve neoplastik hastalıklarını tanımlayabileceklerdir
7 Meme-endokrin, hepato-bilier ve gastro-intestinal sistemin fonksiyonel, enflamatuar ve neoplastik hastalıklarının ayırıcı tanı ve komplikasyonlarını tanımlayabileceklerdir
8 Meme-endokrin, hepato-bilier ve gastro-intestinal sistemin fonksiyonel, enflamatuar ve neoplastik hastalıkların tedavi seçeneklerini anlatabileceklerdir
9 Travmalı hastanın değerlendirilmesi, takip ve tedavi planını anlatabileceklerdir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ders, klinik uygulama, laboratuar ve ameliyathane uygulamaları
Ölçme Yöntemleri Pratik uygulama sınavı Yazılı sınav Sözlü sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Cerahiye Giriş Ve Cerrahi Etik, Cerrahinin Tarihçesi Ve Prensipleri, Hikaye Alma Ve Fizik Muayene, Cerrahi Hastada Sıvı- Elektrolit Dengesi, Cerrahi Hastada Asit-Baz Dengesi, Şok, Septik Şok İlgili kaynaklardan çalışmak
2 Asepsi Ve Antisepsi İlkeleri,Hemostaz-Cerrahi Kanama- Transfüzyon, Hemostaz-Cerrahi Kanama- Transfüzyon, Akut Karın, Cerrahi İnsizyonlar Ve Dikiş Malzemeleri, Yara İyileşmesi Ve Yara Bakımı, Preoperatif Değerlendirme Ve Postoperatif Bakım, İlk Yardım ve Multitravmalı Hastaya Yaklaşım- Cerrahi Triaj İlgili kaynaklardan çalışmak
3 Ameliyathane, Acil, Yoğun Bakım, Servis ve Poliklinik Disiplini, Cerrahi Monitörizasyon, Cerrahi İnfeksiyonlar Cerrahide Antibiyotik Kullanımı,Travmaya Endokrin Ve Metabolik Cevap, Appendiks Hastalıkları, Karın Duvarı Fıtıkları, Hiatus Hernileri ve Gastro-Özofageal Reflü, Karın Duvarı, Omentum ve Retroperitoneal Cerrahi Hastalıklar, Deri ve Derialtının Cerrahi Hastalıkları İlgili kaynaklardan çalışmak
4 Benign Mide Ve Duodenum Hastalıkları, Periferik Arter Hastalıkları, Mezenterik Vasküler Hastalıklar, Ven Ve Lenf Sistemi Hastalıkları, Peritonit Ve İntraabdominal İnfeksiyonlar, Portal Hipertansiyon, Cerrahide Endoskopi ve USG kullanımı İlgili kaynaklardan çalışmak
5 Onkolojinin Temel İlkeleri, İnce Barsak Hastalıkları, Kolon ve Rektum Hastalıkları, Anorektal Hastalıkları, İntestinal Obstrüksiyon-İleus, Safra Kesesi Hastalıkları, Safra Yolları Hastalıkları, İlgili kaynaklardan çalışmak
6 Tiroid Hastalıkları, Meme Hastalıkları, Periampuller Bölge Tümörleri, Özofagus Hastalıkları, Pankreas Hastalıkları, Cerrahi Hastada Beslenme Desteği, Adrenal Bez Hastalıkları İlgili kaynaklardan çalışmak
7 Mide Tümörleri, Karaciğerin Benign Hastalıkları, Karaciğer Tümörleri, Dalak Hastalıkları, Paratiroid Hastalıkları, Transplantasyon, Yanık ve Donuk İlgili kaynaklardan çalışmak
8 Genel Cerrahide Radyoloji, Cerrahi Komplikasyonlar, Cerrahide ileri teknoloji uygulamaları, Üst GIS Kanamaları, Alt GIS Kanamaları, klinik farmakoloji, Morbid Obezite ve Metabolik Cerrahi, İlgili kaynaklardan çalışmakKaynaklar
Ders Notu ilgili ögretim üyesi tarafından uygun görülen ders notları verilecektir
Diğer Kaynaklar 1-Brunicardi FC, Andersen DK,Billiar TR,Dunn DL, Hunter JG,Matthews JB, Pollock RE. Schwrtz's Principles of Surgery,2010,9th ed.Mc Graw Hill Medical,İnternational edition 2-Townsend CM,Beauchamp RD, Evers BM, Mattox KL, Sabiton Textbook of Surgery,2008, 18th ed. Saunders-Elsevier, International edition.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Uygulama 1 100
Yıliçi Toplam 2 200
Yıliçinin Başarıya Oranı
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 100
Genel Toplam

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Tıp alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. x
2 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir. x
3 Tıp alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. x
4 Tıp alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar. x
5 Araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır. x
6 Tıp alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar x
7 Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. x
8 Alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. x
9 Tıp alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. x
10 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir. x
11 Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar. x
12 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. x
13 Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir. x
14 Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir x
15 Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir. x
16 Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular. x
17 Tıp alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler. x
18 Tıp alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. x
19 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. x
20 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
21 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
22 Tıp alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir. x
23 Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar. x
24 Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir. x
25 Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar. x
26 Tıp alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. x
27 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır. x
28 Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular. x
29 Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. x
30 Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur. x
31 Hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir. x
32 Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler. x
33 Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 73 1 73
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 40 4 160
Sunum / Seminer 20 1 20
Laboratuvar 30 4 120
Toplam İş Yükü (saat) 373
Toplam İş Yükü / 30 (s) 12,43
Dersin AKTS Kredisi 12