Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
İşletme Yöneticiliği DIY901 1 2 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Alan Dışı Serbest Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı İşletmeyi fonksiyonlarına göre tanımak ve işletmenin işleyişini kavramak ve işletme yönetim becerilerini edinmek.
İçeriği İşletmeciliğe giriş, İşletme kuruluşu ve çeşitleri, Yönetici ve liderlik, Üretim ve pazarlama, Girişimcilik, İşletmelerde kaos yönetimi, İşletmelerde markalaşma ve İnsan kaynaklarının yönetimi ve organizasyonu.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Temel işletme kavramları ile birlikte işletme çeşitlerini sınıflandırabilir
2 Kuruluş çalışmalarını ve işletme büyüklüklerini açıklayabilir
3 Yönetici ve lider kavramlarını ayırt edebilir
4 İşletmenin yönetim fonksiyonlarını bilir
5 İşletmenin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim aşamalarını analiz edebilir
6 İşletmelerde ortaya çıkacak olası problemlere çözüm üretebilir
7 İnsan kaynakları yönetimini açıklayabilir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, sunum, soru-cevap, tartışma, ödev
Ölçme Yöntemleri 1 Arasınav, 1 FinalDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İşletme ve işletme yönetimine Giriş Yok
2 Yönetim ve Strateji Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
3 Liderlik ve yönetim Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
4 İşletmenin Tanımı ve Çeşitleri Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
5 Hukuki Açıdan İşletme Çeşitleri Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
6 İşletmenin Misyonu, Vizyonu, İlkeleri, Amaçları ve Hedefleri Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
7 İşletme Yönetiminin Fonksiyonları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
8 İşletme Büyüklük Ölçüleri ve Küresel İşletmeler Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
9 İşletmenin Kuruluş Çalışmaları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
10 Üretim ve Pazarlama Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
11 Girişimcilik Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
12 Kriz Yönetimi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
13 Marka ve İşletme Yönetimi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
14 Halkla İlişikiler ve İşletme Yönetimi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdırKaynaklar
Ders Notu M. Atilla Arıcıoğlu, Batı ve Japon İşletme Yönetimi, Orhan Küçük, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi,
Diğer Kaynaklar Melek Vergiliel Tüz, İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, Muammer Doğan, Kriz ve İşletme Yönetimi, Göksel Ataman, İşletme Yönetimi & Temel Kavramlar ve Yeni Yaklaşımlar, İsmail Efil, İşletme Yönetimi & Yönetim Düşüncesi Fonksiyonları ve Yeni Yönetim Teknikleri,Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2 Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4 Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6 Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
7 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
8 Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
9 Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
10 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
11 Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
12 Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
13 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
14 Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
15 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
16 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
17 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
18 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
19 Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
20 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
21 Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
22 Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
23 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
24 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
25 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
26 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
27 Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
28 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
29 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
31 Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
32 Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
33 Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
34 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 1 10 10
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 86
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,87
Dersin AKTS Kredisi 3