Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Mühendislik Ekonomisi MAK430 8 2 + 0 2

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. HAMİT AYDIN
Dersi Verenler Doç.Dr. HAMİT AYDIN
Amacı Öğrencilere mühendislik ekonomisi prensiplerinin verilmesi, bir işletmenin veya projenin maliyet ve karlılık hesabının yapılması; bir projenin nakit akışının oluşturularak projenin ekonomik analizinin yapılması ve projenin yapılıp yapılmayacağı konusunda kararın verilmesi konusunda teknik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
İçeriği Mühendislik ekonomisinin mahiyeti ve temel kavramlar; maliyet hesaplaması ve analizi; hasılat hesaplamaları, kâr maksimizasyonu ve başabaş noktası analizi, nakit akışı; Amortisman ve tükenme amortismanı kavramı ve hesaplamaları; paranın zaman değeri, basit ve bileşik faiz hesapları; yatırım projelerinin değerlendirilmesi, karlılık oranı, geri ödeme süresi, net bugünkü değer analizi, iç karlılık oranı, fayda maliyet analizi ve satın alma-kiralama analizi.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Proje değerlendirme ve karar verme sürecinde mühendislik ekonomisi prensiplerini kullanabilir.
2 Proje nakit akışını hazırlayabilir.
3 Proje ekonomik analizini yapabilir.
4 Proje yapılabilirliğinin değerlendirebilir ve karar verebilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders, Tartışmalı Ders, Problem Çözme, Ödev
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Genel SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, Ders hakkında bilgilendirme, Giriş, Mühendislik ekonomisi ve mahiyeti. Mühendislik ekonomisinde proplem tanımı ve çözümü, Kapasite ve verimlilik kavramı ve analizi. Yok
2 Maliyet kavramı, sınıflaması ve analizi. Dersle ilgili materyal okunacak.
3 Maliyet analizi, Gelir - Kar kavramları ve analizi, Kar, Kar maksimizasyonu ve başabaş noktası analizi, Faaliyet kaldıracı, İşletme faaliyetinin durdurulması, Dersle ilgili materyal okunacak.
4 Kar maksimizasyonu ve başabaş noktası analizi, Muhasebe ve mühendislik ekonomisi, Mali tablolar: Bilanço ve Gelir tablosu analizi. Dersle ilgili materyal okunacak.
5 Amortisman kavramı, Amortisman hesaplama yöntemleri, Madenlerde amortisman ve hesaplama yöntemleri. Dersle ilgili materyal okunacak.
6 Madenlerde amortisman ve hesaplama yöntemleri, Paranın zaman değeri ve faiz kavramı, Basit ve Bileşik faiz hesaplamaları. Dersle ilgili materyal okunacak.
7 Faiz hesaplamaları: Buğünkü değer, Gelecek değer, Anuite hesaplamaları, Reel faiz ve effektive faiz hesaplamaları. Genel konu tekarı ve uygulama. Dersle ilgili materyal okunacak.
8 Arasınav ve Değerlendirme Dersle ilgili materyal çalışılacak.
9 Sınav değerlendirmesi, Faiz hesaplamaları, Yatım projelerinin değerlendirilmesi: yatırım projesi kavramı, dikkate alınması gereken hususlar, Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler. Dersle ilgili materyal okunacak.
10 Proje değerlendirme yöntemleri: Karlılık oranı, Geri ödeme süresi, Net Bugünkü değer analizi, İç karlılık oranı, Fayda maliyet analizi, Karlılık indeksi ve uygulamalar. Dersle ilgili materyal okunacak.
11 Proje değerlendirme yöntemleri: Net Bugünkü değer analizi, İç karlılık oranı, Fayda maliyet analizi, Karlılık indeksi ve uygulamalar. Dersle ilgili materyal okunacak.
12 Bağılım ve bağımsız proje kavramı ve değerlendirmesi, Bağılım projelerin (tamamlayıcı ve almaşık) değerlendirmesinde kullanılan yöntemler, uygulama. Dersle ilgili materyal okunacak.
13 Proje değerlendirme konuları tekrarı ve uygulama. Kiralama - Satın alma analizi Dersle ilgili materyal okunacak.
14 Genel tekrar, uygulama, soru ve cevap, genel sınav. Genel tekrar yapılacakKaynaklar
Ders Notu Aydın, H. (2008) Mühendislik Ekonomisi Ders Notları (yayımlanmamış), ZKÜ Müh. Fak. Maden Müh. Böl., Zonguldak, 134 s.
Diğer Kaynaklar Okka, O. (2000) Mühendislik Ekonomisi: Çözülmüş Problemlerle, Nobel Yayın Dağ. Ankara, 749 s. Gentry, D. W. And O’neil, T. J. (1984) Mine İnvestment Analysis, SME, 502 s. Stermole, F. & J. (1993) Economic Evaluation and Investment Decision Methods, Investment Evaluation Corporation, Colorado, 646 s. Işık, A. (2000) Mühendislik Ekonomisi, Bizim Büro Basımevi, Kütahya, 276 s.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 50
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 2 26
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 74
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,47
Dersin AKTS Kredisi 2