Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
İnşaat Mühendisliği Yapıları INS902 3 2 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Alan Dışı Serbest Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. Turhan BİLİR
Dersi Verenler Doç.Dr. Turhan BİLİR
Amacı İnşaat Mühendisliği kapsamına yapılan yapılar hakkında bilgi edinmek
İçeriği Mühendisliğin tanımı, inşaat mühendisliğinin tarihçesi, kapsamı, içerdiği anabilimdalları ve uygulamaları, inşaat mühendisliği anabilimdallarının kapsamında yapılan her türlü yapılar ve bu yapılarla ilgili temel bilgiler
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 İnşaat mühendisliği ile ilgili genel bir yoruma sahip olmak
2 İnşaat mühendisliği ve yapılarının tarihçesi hakkında bilgilenmek
3 İnşaat mühendisliğinin anabilim dallarını tanımak ve bu anabilimdalları kapsamında yapılar hakkında bilgi sahibi olmak

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözlü ders anlatımı
Ölçme Yöntemleri Arasınav ve Final SınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mühendisliğin tanımı ve kısa tarihçesi Notları okumalıdır
2 İnşaat mühendisliğinin tanımı ve mühendisliğe yönlendirme Notları okumalıdır
3 İnşaat mühendisliği anabilim dalları veuygulama alanları Notları okumalıdır
4 Mühendislik ahlakı, tipik inşaat mühendisliği uygulamaları Notları okumalıdır
5 Yapı Anabilim Dalı ve Kapsamındaki Yapılar Notları okumalıdır
6 Yapı Anabilim Dalı ve Kapsamındaki Yapılar Notları okumalıdır
7 Ulaştırma Anabilim Dalı ve Kapsamındaki Yapılar Notları okumalıdır
8 Ulaştırma Anabilim Dalı ve Kapsamındaki Yapılar Notları okumalıdır
9 Geoteknik Anabilim Dalı ve Kapsamındaki Yapılar Notları okumalıdır
10 Geoteknik Anabilim Dalı ve Kapsamındaki Yapılar Notları okumalıdır
11 Hidrolik Anabilim Dalı ve Kapsamındaki Yapılar Notları okumalıdır
12 Hidrolik Anabilim Dalı ve Kapsamındaki Yapılar Notları okumalıdır
13 Teknik gezi
14 İnşaat mühendisliği yapıları hakkında öğrecilerle birlikte genel tartışmaKaynaklar
Ders Notu İnşaat Mühendisliğine Giriş Ders Notları, Prof. Dr. İlker Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Osman Aytekin, ESOGÜ İnş. Müh. Böl.
Diğer Kaynaklar İnşaat Mühendisliğine Giriş Ders Notları, Yrd. Doç. Dr. Banu Yağcı, Balıkesir Üniversitesi İnş. Müh. Böl.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Yıliçi Toplam 0 0
Yıliçinin Başarıya Oranı
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı
Genel Toplam

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2 Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4 Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6 Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
7 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
8 Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
9 Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
10 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
11 Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
12 Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
13 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
14 Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
15 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
16 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
17 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
18 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
19 Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
20 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
21 Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
22 Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
23 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
24 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
25 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
26 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
27 Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
28 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
29 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
31 Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
32 Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
33 Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
34 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arazi Çalışması 1 5 5
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 81
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,7
Dersin AKTS Kredisi 3