Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Sedimentoloji JEL320 3 2 + 0 2

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Genel Jeoloji Anabilim Dalı
Dersi Verenler
Amacı Sedimentoloji dersinde sedimenter petrografi, çökelme ortamları, çökelme ortam koşulları ve çökelme çeşitlerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
İçeriği Sedimanter kayaç türleri ve oluşum ortamları.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Sedimanter kayaç türlerinin bilinmesi.
2 Sedimanter kayaçların tektonik ortamları hakkında fikir sahibi olacak.
3 Sedimanter yapıların yorumlanması hakkında bilgi sahibi olacak.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve tanımlamalar Yok
2 Ayrışma ve türleri Yok
3 Taşınma prosesleri Yok
4 Diyajenez tanımı ve oluşum mekanizması Yok
5 Sedimanter kayaç türleri Yok
6 Kırıntılı tortul kayaçlar Yok
7 Kimyasal tortul kayaçlar Yok
8 Organik kökenli tortul kayaçlar Yok
9 Ara sınav
10 Tortul yapılar Yok
11 Sedimanter kayaçların oluşum ortamları Yok
12 Geçiş ortam ve fasiyesleri Yok
13 Tortul havzalar Yok
14 Okyanusal havzalar YokKaynaklar
Ders Notu Yüksel, S., 1990,'Sedimantoloji' KTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Trabzon.
Diğer Kaynaklar Mc Lane, M.; 1995, Sedimentology, Oxford university pres, Oxford, 423 p.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 1 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 74
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,47
Dersin AKTS Kredisi 2