Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
TURK DİLİ II TUR182 2 2 + 0 2

Ön Koşul YOK

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. OSMAN ARICAN
Dersi Verenler Okt. Züleyha Doğan, Okt. CELAL CAN ÇAKMAKÇI, Okt. ELİF AYDIN, Okt. SELMA ÖZEN ALLI, Okt. HANDE TOKGÖZ, Öğr.Gör. MELEK CEREN ÇAKIR, Okt. NURAN BAŞOĞLU, Okt. MEVA APAYDIN
Amacı Türk Dili Dersi, öğrencilere Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermeyi; onlara duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazandırmayı; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla kelime hazinelerini geliştirmeyi; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğretmeyi; kişiler ve kitleler arasındakiiletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
İçeriği Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 İletişimi sağlamada beden dilini etkili bir biçimde kullanabilecek.
2 Etkili konuşma yöntem ve tekniklerini uygulayabilecek.
3 Bilimsel yazı hazırlama aşamalarını (veri toplama, kaynak gösteme vs.) kavrayabilecek.
4 Öğrenci, gelecek yaşamına yönelik olarak, öz geçmiş hazırlama (form öz geçmiş ve düz anlatımlı öz geçmiş), mektup, yazma (İş isteme mektubu, şikayet mektubu vs.), dilekçe, tutanak ve rapor yazımı gibi türleri kullanabilecek.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri 1: Anlatım, 2: Soru- Cevap, 3:Tartışma, 4: Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Noktalama işaretleri (Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, ünlem ...) Ders metaryallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
2 Noktalama işaretleri (devam) Ders metaryallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Yazım kuralları (Büyk harflerin yazılışı,sayıların yazılışı,birleşik kelimelerin yazılışı) Ders metaryallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Yazım kuralları (Deyimlerin, ikilemelerin, alıntı kelimelerin ve yabancı özel adların yazılışı) Ders metaryallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Yazım kuralları (devam) Ders metaryallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Kompozisyon ile ilgili genel bilgiler Ders metaryallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Kompozisyon yazmada yöntemler (paragraf oluşturma, paragrafta düşünceyi geliştirme yöntemleri) Ders metaryallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 ARA SINAV
9 Anlatım bozuklukları Ders metaryallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Anlatım bozuklukları (devam) Ders metaryallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Anlatım türleri (yazılı anlatım: öz geçmiş, dilekçe.) Ders metaryallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Anlatım türleri (yazılı anlatım: hikaye, roman, tiyatro, şiir.....) Ders metaryallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Anlatım türleri (sözlü anlatım) Ders metaryallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Bilimsel araştırma teknikleri Ders metaryallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Korkmaz, Prof. Dr. Zeynep; Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun; Prof. Dr. Hamza Zülfikar; Prof. Dr. İsmail Parlatır; Prof. Dr. Necati Birinci; Prof. Dr. Tuncer Gülensoy .2010; Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara .
Diğer Kaynaklar 1.Banarlı, Nihat Sami. 1999; Türkçenin Sırları, Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık, İstanbul. 2.Ergin, Muharrem Prof. Dr. 1986; Türk Dili Bilgisi, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul. 3.Çotuksöken, Yusuf. 2001; Uygulamalı Türk Dili Cilt-1, Papatya Yayıncılık, İstanbul. 4.Çotuksöken, Yusuf. 2002; Uygulamalı Türk Dili Cilt-2, Papatya Yayıncılık, İstanbul. 5.Banguoğlu, Tahsin. 1974; Türkçenin Grameri, Baha Matbaası, İstanbul. 6.TDK Yazım Kılavuzu- SözlükDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 58
Toplam İş Yükü / 30 (s) 1,93
Dersin AKTS Kredisi 2