Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Türkiye Türkçesi III TDE201 3 3 + 0 5

Ön Koşul yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. BETÜL MUTLU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Gül Banu DUMAN
Amacı Bu derste Türkiye Türkçesinin kelime grupları ve cümle yapısının klasik dilbilgisi anlayışına göre öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçeriği Türkiye Türkçesinde Söz Dizimi alâkaları. Kelime, kelime grupları ve cümlenin temel belirtileri. Cümlenin Sınıflandırılması kriterleri. Basit cümlenin türleri. Cümlenin temel ve yardımcı öğeleri gramer açısından cümle öğeleri ile ilişkisi olmayan kelimeler
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Türkçeyi doğru, güzel ve etkin konuşma yeteneğine sahiplenebilme
2 Dilbilgisini anlama, yorumlama ve çözme becerisine sahiplenebilme
3 Kelime, kelime grupları ile cümlenin benzer ve farklı taraflarının analizin yapabilme için bilgi ve internet teknolojilerini başarıyla kullanmaya sahiplenme

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri A. Sınav B. ÖdevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Söz dizim. Söz dizimi alâkaları(ilişkileri) Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara 1997, 4. bsk.
2 Söz diziminin dilciliğin diğer bölümler ile(ses , şekil bilgisi, dilbilim ve anlam bilgisi) ilişkisi Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara 1997, 4. bsk.
3 Kelime grupları. A.bağımsız kelime grupları, b.Kalıplaşmış kelime grupları. Bunların farklı tarafları Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara 1997, 4. bsk.
4 İsmi birleşmeler: Sıfat ve İsim tamlamalarının oluşum kanunları Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara 1997, 4. bsk.
5 Fiili birleşmeler: Sıfat- fiil, zarf- fiil, ve isim- fiil öbekleri Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara 1997, 4. bsk.
6 Cümle. Cümlenin temelleri(yüklemlik,bitimli tonlaması ve duygusallık) Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara 1997, 4. bsk.
7 Basit cümlenin türleri. Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara 1997, 4. bsk.
8 Cümlenin temel öğeleri. Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara 1997, 4. bsk.
9 ARASINAV
10 Cümlenin yardımcı öğeleri. Nesne, belirten ve zarflık Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara 1997, 4. bsk.
11 Türdeş öğeli cümleler. Birleşik cümle öğesi meselesi.Cümle tahlili Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara 1997, 4. bsk.
12 Cümlede sözlerin sırası. Cümle tahlili Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara 1997, 4. bsk.
13 Gramer açısından cümle öğeleri ile alâkası olmayan kelimeler. Hitap ve Ara sözler Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara 1997, 4. bsk.
14 Geçilmiş derslerin değerlendirilmesi ve cümle tahlili. Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara 1997, 4. bsk.Kaynaklar
Ders Notu Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara 1997, 4. bsk.
Diğer Kaynaklar Neşe Atabay, Sevgi Özel, Ayfer Çam, Türkiye Türkçesinin Sözdizimi, TDK yay. Ankara 1981. • Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yay., İstanbul 2004; • Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi, Ayraç Yay.,Ankara 2001 • Mehmet Hengirmen, Türkçe Dilbilgisi, Engin Yay., Ankara 1995; • Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay., Ankara 2003 • Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, TDK Yay., Ankara 1986Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. x
2 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. x
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. x
4 Alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. x
5 Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. x
6 Alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. x
7 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. x
8 Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. x
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. x
10 Alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. x
11 Alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. x
12 Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. x
13 Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). x
14 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. x
15 Alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. x
16 Alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir. x
17 Alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. x
18 Alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. x
19 Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 144
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,8
Dersin AKTS Kredisi 5