Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Klasik Türk Edebiyatı III TDE205 3 3 + 0 5

Ön Koşul Yoktur

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. BETÜL MUTLU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. İbrahim GÜLTEKİN
Amacı İslamiyetin kabulüyle yeni bir medeniyet dairesine giren Türklerin ilk edebî eserlerin konu ve şekil bakımından kavranması.
İçeriği İslamiyet ile birlikte yeni bir medeniyet dairesi içine giren Türklerin ilk edebiyat ürünleri, Anadolu Türk edebiyatının başlangıç ve kuruluş dönemi; Türkistan’da gelişen tasavvufun Türk edebiyatına etkisi.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 İslamiyetin kabulüyle yeni bir medeniyet dairesine giren Türklerin ilk edebî eserlerini konu ve şekil bakımından kavrar.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yaptırma
Ölçme Yöntemleri SINAV, ÖDEVDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Karahanlı Dönemi Türk edebiyatı, Yusuf Has Hacib ve Kutadgu Bilig Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Kaşgarlı Mahmut ve Divanü Lügati’t-Türk, Divanü Lügati’t-Türk’teki manzumelerin Divan Şiiri İle İlgisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Edip Ahmet ve Atabetü’l-Hakayık Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Ahmet Yesevi’nin hayatı, Divan-ı Hikmetten şiir şerhi I Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Divan-ı Hikmet'ten şiir şerhi II Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Anadolu'da Oğuz yazı dilinin teşekkülü Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Yunus Emre’nin Eserlerinin Türk Dili ve Edebiyatı Açısından Önemi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Yunus Emre’nin Şiirlerinin Şerhi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 ARA SINAV
10 Mevlana ve oğlu Sultan Veled’in hayatı ve eserleri, Sultan Veled’in bir gazelinin şerhi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Nesimi ve bir gazelinin şerhi I Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Nesimi ve gazelinin şerhi II Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 14. yy. Türk edebiyatı Şeyyad Hamza, Gülşehri, Ahmed Fakih, Âşık Paşa Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 14. yy. Türk edebiyatı: Ahmedi, Hoca Mesud, Şeyhoğlu Mustafa Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I, II, A. Atilla Şentürk-Ahmet Kartal, Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi Azmi Bilgin, Tasavvuf ve Tekke Edebiyatı, İlmî Araştırmalar, sy. 1, sayfa, 61-82, İstanbul 1995. Azmi Bilgin, Divanü Lugati’t-Türk’teki manzumelerin Tematik Açıdan Divan Şiiri ile İlgisi, Kaşgarlı Mahmut Kitabı, s. 421-431. Türk Dili Dergisi Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri)
Diğer Kaynaklar Prof. Dr. Mustafa İsen vd., “Eski Türk Edebiyatı El Kitabı” (Grafiker Yayınları, Ankara); Prof. Dr. Ahmet Mermer vd. Eski Türk Edebiyatına Giriş; Prof. Dr. İskender Pala, “Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü” (Kapı Yayınları, İstanbul). Tahir-ül Mevlevi, Edebiyat Lügatı Ahmet Talat Onay, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü, (Hz. Cemal Kurnaz) Levent, Agah Sırrı (1943), Divan EdebiyatI, Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar, İnkılap Kitabevi,İstanbul.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 75
Ödev 1 25
Yıliçi Toplam 2 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. x
2 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. x
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. x
4 Alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. x
5 Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. x
6 Alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. x
7 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. x
8 Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. x
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. x
10 Alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. x
11 Alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. x
12 Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. x
13 Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). x
14 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. x
15 Alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. x
16 Alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir. x
17 Alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. x
18 Alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. x
19 Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödev 1 10 10
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 140
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,67
Dersin AKTS Kredisi 5