Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Türk Halk Edebiyatı II TDE310 6 3 + 0 4

Ön Koşul yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. BETÜL MUTLU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Gül Banu DUMAN
Amacı Dersin amacı, halk şiirinin halk edebiyatı içindeki yerini belirtmek; Türk halk şiirinin ölçü, uyak, biçim gibi dış yapısıyla ilgili konularla birlikte, halk şiirini konularına göre sınıflandırıp halk şiirinin kaynakları hakkında bilgi kazandırmaktır. Hedefleri ise halk şiirinin halk edebiyatındaki yerini göstermek; Türk halk şiiri türlerini açıklamak; divan şiiri ile halk şiirini karşılaştırmak; halk şiirinde konuların işlenişi ve halk şiirindeki estetiği göstermek; halk şiirinde ölçü, uyak gibi temel ögeleri göstermektir.
İçeriği Toplum ve halk şiiri, halk şiiri üzerine genel bilgiler; halk şiirinde temel özellikler; mani, koşma türünün işlenmesi; tekerleme, türkü konusunun işlenmesi; varsağı, semai, destan türlerinin işlenmesi; ninni, sicilleme konusunun işlenmesi; aruzlu türlerden divan, selis, semai, kalenderi; Türk halk şiirinin konularına göre sınıflandırılması; halk şiirinin kaynakları; halk şiirinin sosyal çevreye göre tasnifi; halk şiirinin kronolojik sınıflandırılması; tekke şiiri ve zümre edebiyatları, tekke şiirinde bazı türlerin açıklanması; saz şiirinde diğer edebiyatlardan etkilenmeler.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Halk edebiyatı metinlerini tanır, özelliklerini bilir.
2 Türk halk edebiyatının en önemli eserlerini öğrenir, örneklerini inceler.
3 Halk edebiyatı metinlerinin özelliklerini tanır.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Derste konular düz anlatım, tartışma yöntemleri kullanılarak işlenir. Halk şiirinde yer alan heceli türlerle aruzlu türler karşılaştırılır. Kafiye, uyak gibi temel özellikler halk şiirleri üzerinde uygulanır. Halk şiirlerinde yer alan türler hakkında bilgi verilir.
Ölçme Yöntemleri a. sınav b. ödevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Halk şiiri (genel) ELÇİN, Şükrü; Halk Edebiyatına Giriş, kültür Bak. Ankar , 1986.
2 Halk şiirinin özellikleri ELÇİN, Şükrü; Halk Edebiyatına Giriş, kültür Bak. Ankar , 1986.
3 Halk şiiri nazım biçimleri ELÇİN, Şükrü; Halk Edebiyatına Giriş, kültür Bak. Ankar , 1986.
4 Halk şiirinde nazım türleri ELÇİN, Şükrü; Halk Edebiyatına Giriş, kültür Bak. Ankar , 1986.
5 Mani kavramı ELÇİN, Şükrü; Halk Edebiyatına Giriş, kültür Bak. Ankar , 1986.
6 Mani çeşitleri Kaynak kitaplardan konu takibi ELÇİN, Şükrü; Halk Edebiyatına Giriş, kültür Bak. Ankar , 1986.
7 Maninin diğer türlerle ilişkisi ELÇİN, Şükrü; Halk Edebiyatına Giriş, kültür Bak. Ankar , 1986.
8 Türkü kavramı, Türkü çeşitleri ELÇİN, Şükrü; Halk Edebiyatına Giriş, kültür Bak. Ankar , 1986.
9 ARA SINAV
10 Konularına ve yapılarına göre türküler ELÇİN, Şükrü; Halk Edebiyatına Giriş, kültür Bak. Ankar , 1986.
11 Türkülerde müzikal yapı ELÇİN, Şükrü; Halk Edebiyatına Giriş, kültür Bak. Ankar , 1986.
12 Ninniler, ağıtlar ELÇİN, Şükrü; Halk Edebiyatına Giriş, kültür Bak. Ankar , 1986.
13 Tekerlemeler, Düzgüler ELÇİN, Şükrü; Halk Edebiyatına Giriş, kültür Bak. Ankar , 1986.
14 Halk şiiriyle ilgili genel değerlendirme ELÇİN, Şükrü; Halk Edebiyatına Giriş, kültür Bak. Ankar , 1986.Kaynaklar
Ders Notu ELÇİN, Şükrü; Halk Edebiyatına Giriş, kültür Bak. Ankar , 1986.
Diğer Kaynaklar BORATAV, P. Naili; 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek Yayınevi 100 Soruda Dizisi , İstanbul,1982. SAKAOĞLU, Saim; Efsane Araştırmaları, Ankara, 1987. ERGİN, Muharrem; Dede Korkut Kitabı 1-2, TDK Yay., Ankara 1997 KÖPRÜLÜ, Fuat , Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, İstanbul,1918. KÖPRÜLÜ, Fuat, Türk Saz Şairleri Antolojisi, C. II, III, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1940. YALGIN , A, Rıza; Cenupta Türkmen Oymakları,1-2-, İst., 1932-, Ankara 1933. ARSUNAR, Ferruh; Köroğlu, T. İş Bankası Yayını, Ankara, 1963 BALİ, Muhan; Ercişli Emrah ve Selvihan Hikâyesi, Ankara 1973Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. x
2 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. x
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. x
4 Alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. x
5 Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. x
6 Alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. x
7 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. x
8 Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. x
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. x
10 Alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. x
11 Alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. x
12 Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. x
13 Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). x
14 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. x
15 Alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. x
16 Alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir. x
17 Alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. x
18 Alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. x
19 Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 116
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,87
Dersin AKTS Kredisi 4