Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Türk Demokrasi Tarihi II TAR906 4 2 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Alan Dışı Serbest Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. EMRE SATICI
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. EMRE SATICI
Amacı Öğrencileri II.Meşrutiyet'ten erken Cumhuriyet'e kadarki dönüşüm konusunda bilgilendirmek amaçlanmaktadır.
İçeriği Meşrutiyet yönetimi. Meclis-i Mebusan’ın açılması. Sultan II. Abdülhamid’in politikalarının temel yaklaşımları. Meclisin tatil edilmesi. Politik protesto ve eylem dönemi. Osmanlı aydınlarının örgütlü mücadelesi. Cemiyetlerin kurulması. II. Meşrutiyet’in ilanı. Siyasi partilerin oluşumu. İttihat ve Terakki Hakimiyeti. 1908-1918 döneminde kurulan siyasi partiler. II. Meşrutiyet döneminde yapılan seçimler. Mütareke dönemi siyasi partileri.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Demokrasi ile ilgili kuramları, kavramları kavrar.
2 Türk Demokrasi Tarihi ile ilgili temel kavramları kazanır.
3 Türk Demokrasi Tarihi ile ilgili tarihsel süreci değerlendirir.
4 Türk Demokrasi Tarihi ile ilgili anayasa, yasa metinlerinin incelenmesinden doğan değerlendirme yaklaşımlarını kazanır.
5 Türkiye'deki demokrasi uygulamalarının sonuçlarını görür.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
Ölçme Yöntemleri Ara Sınav, Genel SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Osmanlı’da Meşrutiyet’in İlanı Öncesi Avrupa’da Parlamentolar (Rusya ve İran’da Meşrutiyet) Ders materyalinin ilgili bölümünü inceleyebilir.
2 İkinci Meşrutiyet Dönemi Düşünce Akımları Ders materyalinin ilgili bölümünü inceleyebilir.
3 İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde Seçimler, Osmanlı Devleti Parlamentoları ve Çalışmaları. Ders materyalinin ilgili bölümünü inceleyebilir.
4 Anayasa ve Seçimler Ders materyalinin ilgili bölümünü inceleyebilir.
5 İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde Siyasal Partiler ve İdeolojileri Ders materyalinin ilgili bölümünü inceleyebilir.
6 İttihat ve Terakki –Hürriyet ve İtilaf Fırkası İdeolojileri ve Eylemleri Ders materyalinin ilgili bölümünü inceleyebilir.
7 İkinci Meşrutiyet Dönemi Basın-Yayın Hareketleri Ders materyalinin ilgili bölümünü inceleyebilir.
8 Mütareke Döneminin Genel Özellikleri, Kamuoyunda Tartışılan Konular. Ders materyalinin ilgili bölümünü inceleyebilir.
9 Ara Sınav Anlatılan konuların genel bir tekrarını yapmalıdır.
10 Milli Mücadele Başlarken Siyasal Katılım ve Araçları Ders materyalinin ilgili bölümünü inceleyebilir.
11 I.Meclis ve 1921 Anayasası, Cumhuriyet’in İlanı ve Siyasal Partilerin Oluşumu. Ders materyalinin ilgili bölümünü inceleyebilir.
12 1924 Anayasası şartlarında Türkiye’de Çok Partili Yaşam Ders materyalinin ilgili bölümünü inceleyebilir.
13 Demokrat Partinin Kurulması ve 1946 Seçimleri; 1950 Seçimleri Ve Demokrat Partinin İktidarı Ders materyalinin ilgili bölümünü inceleyebilir.
14 Genel Değerlendirme Ders materyalinin ilgili bölümünü inceleyebilir.Kaynaklar
Ders Notu Akşin, S. (1998). Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, Ankara: İmge Kitabevi. Ateş, T. (1994). Demokrasi (Kavram-Tarihi Süreç- İlkeler), Ankara :Ümit Yayıncılık. Berkes, N. (1978). Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul: Doğu-Batı Yayınları. Çavdar, T. (1995). Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, 1839-1950, Ankara: İmge Kitabevi. Karpat, K.H. (1996). Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul: Afa Yayıncılık
Diğer Kaynaklar Lewis, B. (1991). Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara: TTK Basımevi. Mardin, Ş. (1999). Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, 1895-1908, İstanbul: İletişim Yayınları.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 40
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2 Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4 Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6 Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
7 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
8 Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
9 Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
10 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
11 Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
12 Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
13 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
14 Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
15 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
16 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
17 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
18 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
19 Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
20 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
21 Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
22 Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
23 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
24 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
25 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
26 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
27 Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
28 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
29 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
31 Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
32 Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
33 Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
34 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 81
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,7
Dersin AKTS Kredisi 3