Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
EDEBİYAT BİLİMİ TDE319 5 3 + 0 4

Ön Koşul Yoktur

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. BETÜL MUTLU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Musa DEMİR , Yrd.Doç.Dr. BETÜL MUTLU
Amacı Bir bilim olarak edebiyatın nesnesinin ve çalışma alanlarının neler olduğunu kavratmak; edebiyat biliminin temel problemlerini fark ettirmek. Edebiyat biliminin alt dallarıyla ve diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri hakkında bilgi vermek.
İçeriği Edebiyat bilimi, karşılaştırmalı edebiyat, çeviribilim, edebilik ölçütleri, edebi türler, edebiyat estetiği, üslup, metin çözümlemesi, edebi inceleme, edebiyat kuramları, edebiyat tarihçiliği, edebi eleştiri, edebi akımlar vb.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Bilimsel bir faaliyet alanı olarak edebiyat incelemeleri ve araştırmalarının tanım, yöntem ve etkileşimlerinin ayırdında olarak edebiyatla ilgili konuları bilimsel disiplinle ele alır, inceler ve sonuçlandırır.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Edebiyat bilimi kavramı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Edebiyat biliminin diğer bilimlerle ilişkisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Edebilik meselesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Edebiyat estetiği Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Edebi türler konusu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Üslup kavramı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Metin çözümlemesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Edebiyat incelemesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Ara sınav Sınava dahil konuların tekrarını yapmalıdır.
10 Edebiyat tarihi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Edebi eleştiri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Edebiyat teorisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Edebi akımlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Edebiyat biliminde yöntemsel yaklaşımlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu 1- Genel Edebiyat Bilimi, Gürsel Aytaç, Say yayınları (1.bas.), İstanbul 2003 2-En Uzun Asrın Hikayesi, Mehmet Önal, Akçağ Yayınları (1.bas.), Ankara 1999 3-Edebiyat Biliminin Temelleri, R. Wellek-A.Warren (çev. Ahmet Edip Uysal), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları (1.bas.), Ankara 1983 4-Edebiyat Kuramları,Ali İhsan Kolcu, Salkım Söğüt Yayınları (1.bas.), Ankara 2008
Diğer Kaynaklar 1-Edebiyat Bilimi, Gennadiy. N. Pospelov, (çev. Yılmaz Onay), Evrensel Kültür Kitaplığı, İstanbul 1995 2-Edebiyat Biliminin Yöntemleri, Manon Maren-Grisebach (çev.Arif Ünal), A.K.M. Yayınları, Ankara 1195 3-Edebiyat Bilimi ve Eleştiri, Hilmi Uçan, Hece Yayınları (1.bas.), Ankara 2003 4-Edebiyata Dair, Mme de Stael (çev. Safiye Hatay- Vahdi Hatay), MEB. Yayınları, İstanbul 1997 5-Zamanın Elinden Tutmak, Sadık Tural, Yeni Avrasya Yayınları (4.bas.), Ankara 2003 6-Edebiyat Kavramı, Tzvetan Todorov (çev. Necmettin Sevil), Sel Yayıncılık (1.bas.), İstanbul 2011 7-Edebiyat ve Kuramlar, Fatma Erkman-Akerson, İthaki Yayınları (1.bas.), İstanbul 2010Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. x
2 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. x
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. x
4 Alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. x
5 Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. x
6 Alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. x
7 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. x
8 Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. x
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. x
10 Alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. x
11 Alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. x
12 Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. x
13 Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). x
14 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. x
15 Alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. x
16 Alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir. x
17 Alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. x
18 Alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. x
19 Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 116
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,87
Dersin AKTS Kredisi 4