Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
TÜRK KASİDE EDEBİYATI TDE325 5 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. BETÜL MUTLU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. İbrahim GÜLTEKİN
Amacı Öğrencilerin, kaside nazım şekli ve örnekleri hakkında genel bilgilere sahip olmalarını sağlamak.
İçeriği o Klasik Türk Edebiyatının önemli bir nazım şekli olarak kasideler. o Kasidenin tarihi gelişimi. o Kasidenin bölümleri. o Konularına göre kasideler. o Kaside nazım şeklinin büyük şairleri
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Klasik Türk Edebiyatında kaside nazım şeklinin tarihî gelişimi hakkında bilgi sahibi olur. Seçilen örnek metinleri inceler.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yaptırma
Ölçme Yöntemleri Sınav, ödevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kaside nedir? Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında kasidenin gelişim safhaları. Kaside literatürü. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Kaside metinlerinin diğer nazım şekillerinden ayrılan yanları ve kaside metinlerine yaklaşım yöntemleri. Kasidenin tarih araştırmaları bakımından önemi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 14. yy. şairlerinden Ahmedî'nin bir kasidesinin nesre çevrilmesi ve şerhi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 15. yy. şairlerinden Ahmet Paşa'nın bir kasidesinin nesre çevrilmesi ve şerhi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 15. yy. şairlerinden Necatî'nin bir kasidesinin nesre çevrilmesi ve şerhi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 16. yy. şairlerinden Fuzulî'nin bir kasidesinin nesre çevrilmesi ve şerhi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 16. yy. şairlerinden Nev'î'nin bir kasidesinin nesre çevrilmesi ve şerhi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Ara Sınav
9 16. yy. şairlerinden Bakî'nin bir kasidesinin nesre çevrilmesi ve şerhi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 17. yy. şairlerinden Nef'î'nin bir kasidesinin nesre çevrilmesi ve şerhi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 17. yy. şairlerinden Nef'î'nin bir kasidesinin nesre çevrilmesi ve şerhi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 18. yy. şairlerinden Nedim'in bir kasidesinin nesre çevrilmesi ve şerhi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 18. yy. şairlerinden Şeyh Galib'in bir kasidesinin nesre çevrilmesi ve şerhi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 15. ve 16. yy'a ait kaside metinlerinin toplandığı bir Kaside Mecmuası ve Türk Kaside Edebiyatı bakımından önemi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi-Belagat Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Antolojisi
Diğer Kaynaklar Atilla Şentürk, ?Ahmed Paşa?nın Güneş Kasidesi Üzerine Düşünceler? Atilla Şentürk, Necati Beğ'in Sultan Beyazıt Medhiyesi. Atilla Şentürk, Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Haluk İpekten, Türk Edebiyatında Edebi Muhitler Ali Nihat Tarlan, Fuzuli Divanı Şerhi Tahir Olgun, Mesnevi Şerhi DİA, Divan Edebiyatı Murat A. Karavelioğlu, Türk Kaside Edebiyatı LiteratürüDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
4 Alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
5 Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
6 Alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
7 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
8 Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 Alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
11 Alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
12 Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
13 Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
14 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
15 Alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
16 Alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
17 Alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
18 Alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
19 Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 116
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,87
Dersin AKTS Kredisi 4