Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
TÜRK MİTOLOJİSİ TDE417 7 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. BETÜL MUTLU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Gül Banu DUMAN
Amacı Türk Mitolojisinin ana hatlarını kavrama, Türk mitolojisini oluşturan önemli konuların yanı sıra Türk mitolojisinin önemli metinleri hakkında bilgi sahibi olma
İçeriği Türk Mitolojisinin içeriği ve özelliklerini kavrama, Türk mitolojisinde önemli yere sahip olan sayı, hayvan ve renk gibi unsurları bilme
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Türk mitolojisi ve diğer mitolojiler arasındaki farkların farkında olur.
2 Türk mitolojisi ve kültürel yapının arka planı hakkında bilgi sahibi olur.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri A: Sınav , B: ÖdevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mit, Mitoloji, Ritüel ve mitoloji ile ilgili temel kavramların tanıtımı 1- Fuzuli Bayat, Mitolojiye Giriş, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2007. 2- Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2002.
2 Mitoloji, Animizm, Fetişizm 1- Fuzuli Bayat, Mitolojiye Giriş, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2007. 2- Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2002.
3 Mit ve Din ilişkisi 1- Fuzuli Bayat, Mitolojiye Giriş, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2007. 2- Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2002.
4 Şamanizm ve Türk Mitolojisi 1- Fuzuli Bayat, Mitolojiye Giriş, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2007. 2- Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2002.
5 Türk Mitolojisinin temel özellikleri 1- Fuzuli Bayat, Mitolojiye Giriş, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2007. 2- Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2002.
6 Türk Mitolojisini diğer mitolojilerden ayıran özellikler 1- Fuzuli Bayat, Mitolojiye Giriş, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2007. 2- Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2002.
7 Mitolojik Metinler: Destanlar 1- Fuzuli Bayat, Mitolojiye Giriş, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2007. 2- Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2002.
8 Yaratılış Mitleri: Altay Yaratılış Efsaneleri 1- Fuzuli Bayat, Mitolojiye Giriş, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2007. 2- Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2002.
9 ARA SINAV
10 Türeyiş Mitleri: Uygur Destanı ve Oğuz Kağan Destanı 1- Fuzuli Bayat, Mitolojiye Giriş, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2007. 2- Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2002.
11 Türk Mitolojisi ve totemizm 1- Fuzuli Bayat, Mitolojiye Giriş, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2007. 2- Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2002.
12 Türk Mitolojisi ve hayvanlar: Kurt, at, kartal vs. 1- Fuzuli Bayat, Mitolojiye Giriş, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2007. 2- Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2002.
13 Türk mitolojisi ve renkler: sarı, kırmızı, siyah vs. 1- Fuzuli Bayat, Mitolojiye Giriş, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2007. 2- Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2002.
14 Türk Mitolojisi ve Sayılar 1- Fuzuli Bayat, Mitolojiye Giriş, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2007. 2- Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2002.Kaynaklar
Ders Notu 1- Fuzuli Bayat, Mitolojiye Giriş, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2007. 2- Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2002.
Diğer Kaynaklar Muharrem Ergin, Oğuza Kağan Destanı, İstanbul 1988.Emel Esin, Türk Kozmolojisine Giriş, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2001. Abdulkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, Ankara 1968.Abdulkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara 2006. Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, 1-2, Ankara 1998.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. x
2 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. x
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. x
4 Alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. x
5 Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. x
6 Alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. x
7 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. x
8 Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. x
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. x
10 Alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. x
11 Alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. x
12 Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. x
13 Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). x
14 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. x
15 Alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. x
16 Alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir. x
17 Alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. x
18 Alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. x
19 Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 116
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,87
Dersin AKTS Kredisi 4