Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
METİN ŞERHİ I TDE429 7 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. BETÜL MUTLU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. İbrahim GÜLTEKİN
Amacı 13.-16. yüzyıllarda ortaya çıkan Klasik Türk Edebiyatı metinlerinin şerhi, tahlili ve bu metinlerde yer alan kültürel, tarihi, estetik ve edebi unsurlarının tespiti.
İçeriği - Metin şerhleri. - 13 - 16.yüzyıl metinlerinin açıklanması. - Dönemin edebi akımları. - Bu akımlara göre metin şerhi. - Şairlerin mukayesesi.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Klasik Türk Edebiyatı metinleri üzerinde yapılan şerhler hakkında bilgi sahibi olmak.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yaptırma
Ölçme Yöntemleri SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Şerh nedir? Şerhin Arap, Fars ve Türk edebiyatlarındaki gelişim safhaları, literatürün tanıtılması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Tahlil, tetkik, inceleme, haşiye, hamiş, tenkit, izah, klasik şerh yöntemleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Klasik Türk şiir metinlerini nesre çevirme yöntemleri, yapısalcı şerh yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 13. ve 14. yy. şiirinin genel görünümü; 13 ve 14. yy. şairlerinden örnek şiir şerhleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 15. yüzyıl şiirinin genel görünümü Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Şeyhî'den şiir şerhleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Ahmed Paşa'dan şiir şerhleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Necâtî Beg'den şiir şerhleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Ara sınav
10 16. yüzyıl şiirinin genel görünümü Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Zatî'den şiir şerhleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Hayâlî Bey'den şiir şerhleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Bakî 'den şiir şerhleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Fuzûlî'den şiir şerhleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Muhammet Nur Doğan, Fatih Divanı ve Şerhi Muhammet Nur Doğan, Leyla ve Mecnun Fahir İz, Eski Türk Edebiyatı Nazım I
Diğer Kaynaklar Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi – Belagat Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Antolojisi Menderes Coşkun, Sözün Büyüsü Edebî Sanatlar Ali Nihat Tarlan, Fuzulî Divanı Şerhi DİA, Divan Edebiyatı Tahir-ül Mevlevi, Edebiyat Lügatı Ahmet Talat Onay, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü, (Hz. Cemal Kurnaz) Nimet Yıldırım, Fars Mitolojisi SözlüğüDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. x
2 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. x
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. x
4 Alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. x
5 Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. x
6 Alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. x
7 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. x
8 Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. x
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. x
10 Alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. x
11 Alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. x
12 Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. x
13 Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). x
14 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. x
15 Alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. x
16 Alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir. x
17 Alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. x
18 Alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. x
19 Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 116
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,87
Dersin AKTS Kredisi 4