Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
TÜRK ANLAM BİLİMİ TDE420 8 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. BETÜL MUTLU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ŞAHRÜ PİLTEN
Amacı Anlam biliminin, diğer bilim dallarıyla ilişkilerini tanıtmak. Anlam biliminin temel kavramlarını kavratmak. Durgun ve gelişmeli anlam bilimi konularını kavratmak. Türkçenin anlam bilim açısından özelliklerini öğretmek.
İçeriği Anlam bilimin temel kavramları, durgun ve gelişmeli anlam bilim konularının Türk dilinden verilen örneklerle açıklanması
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Türkçenin dil olarak yapısını ve genel özelliklerini öğrenme ve dili kullanırken bunları davranış haline dönüştürme
2 Dilin eğitim, öğretimde malzeme olarak kullanılmasını bilme ve bu temeli koruyup geliştirmek için çalışma.
3 Türkçeyi doğru ve etkili bir biçimde kullanma alışkanlığı kazanma
4 Anlam bilim ile ilgili temel konularını kavrama
5 Türk dilinin tarihî ve çağdaş metinleri üzerinde anlam analizleri yapma.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: ÖdevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Anlambilimin tanımı, kapsamı, tarihçesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Dil sistemi, durgun anlambilim, Kelime anlambilimi, kavramlaştırma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Gösterge kavramı ve bu konudaki çalışmalar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Kavram alanı, anlam belirleyicileri ve ayırıcıları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Anlambilimsel metin çözümlemesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Temel anlam, tasarımlar ve duygu değerleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Yan anlam, aktarmalı anlam Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Deyim aktarmaları, ad aktarmaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 ARA SINAV Sınava dahil konuların tekrarını yapmalıdır.
10 Çok anlamlılık, eş adlılık, bağlam Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Bağdaştırma, anlambilimde kılınış ve görünüş Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Gelişmeli anlambilim, anlam genişlemesi, anlam daralması, anlam değişmesi, güzel adlandırma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Türkçenin tümce anlambilimi açısından özellikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Türkçenin tümce anlambilimi açısından özellikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Doğan AKSAN, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK, Ankara 2003
Diğer Kaynaklar Doğan AKSAN, Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilim Konuları, Engin Yayınları, Ankara 1999. Doğan AKSAN, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK, Ankara 2003 Mehmet RİFAT, Dilbilim ve Göstergebilimin Çağdaş Kuramları, Düzlem Yayınları, İstanbul 1990.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. x
2 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. x
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. x
4 Alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. x
5 Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. x
6 Alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. x
7 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. x
8 Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. x
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. x
10 Alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. x
11 Alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. x
12 Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. x
13 Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). x
14 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. x
15 Alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. x
16 Alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir. x
17 Alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. x
18 Alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. x
19 Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 116
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,87
Dersin AKTS Kredisi 4