Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
GÖSTERGE BİLİM II TDE424 8 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. BETÜL MUTLU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ŞAHRÜ PİLTEN
Amacı Bu dersin amacı öğrencinin gösterge bilimin uygulama alanlarını tanıması ve gösterge bilim analizleri yapabilmesidir.
İçeriği Gösterge bilimin uygulama alanları ve gösterge bilimsel analiz örnekleri
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Edebi eserlere göstergebilimsel açıdan yaklaşabilir
2 Göstergelerin fonksiyonlarının bilincine sahip olur
3 Göstergebiliminin çağımızdaki önemini anlar
4 Uygulamalı olarak göstergebilimsel analizler yapablir
5 Yönlendirici mesajlara bilinçli yaklaşım edinir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: ÖdevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gösterge bilimciler ve Kuramları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Göstergebilim Türleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Gösterge bilimin Alt Dalları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Gösterge bilim ve Diğer Bilim Dalları İlişkisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Gösterge bilim ve Renkler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Göstege bilim ve Reklam Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Göstegebilim ve Reklam Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Göstergebilim ve Sinema Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Ara Sınav Sınava dahil konuların tekrarını yapmalıdır.
10 Gösterge bilim ve Sinema Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Gösterge Bilim ve Medya Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Gösterge Bilim ve Medya Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Göstergebilim ve Edebiyat Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Göstergebilim ve Edebiyat Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu • Erkman-Akerson, Fatma, Göstergebilime Giris, İstanbul 2005. • Tanyolaç-Öztokat, Nedret, Yazınsal Metin Çözümlemesinde Kuramsal Yaklasımlar, İstanbul 2005.
Diğer Kaynaklar Yardımcı Ders Kitapları: • Barthes, Roland, Göstergebilimsel Serüven (çeviren: Mehmet Rifat-Sema Rifat), İstanbul 2005. • Chandler, Daniel, Semiotics: The Basics, New York: Routledge 2002. • Hilmi Uçan, Dilbilim, göstergebilim ve edebiyat eğitimi, Ankara 2008, • Pierre Guiraud, Göstergebilim, Ankara 1994.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. x
2 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. x
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. x
4 Alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. x
5 Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. x
6 Alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. x
7 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. x
8 Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. x
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. x
10 Alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. x
11 Alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. x
12 Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. x
13 Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). x
14 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. x
15 Alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. x
16 Alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir. x
17 Alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. x
18 Alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. x
19 Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 116
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,87
Dersin AKTS Kredisi 4