Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Dil ve Medya TDE903 4 2 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Alan Dışı Serbest Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. BETÜL MUTLU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ŞAHRÜ PİLTEN
Amacı Dersin amacı, medya/iletişim dünyasında dilin kullanım alanları ve düzeylerinin farklılaşarak nasıl bir iletişim dili ortaya çıkardıklarını göstermektir.
İçeriği Medya ve dile güncel örnekler ve uygulamalar ile genel bir bakış ışığında bilgi verir.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Medya / İletişim dünyasının yazı ve yayın olanaklarını öğrenir
2 Düşünce ve bilgi alışverişinin nasıl yapıldığını görür.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Soru-cevap, anlatım
Ölçme Yöntemleri SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Medya ve Dile Genel Bir Bakış Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Dil ve İletişim Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Basın Dili Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Haber Dili Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Dijital Dil Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Film Dili Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Reklam Dili Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 İletişim Dili Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Görsel Söz Dili Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Görüntü Gösterge Dili Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Görüntüsel İşitsel Dil Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Güncel Örnekler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Güncel Örnekler ve Uygulamalar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Güncel Örnekler ve Çözümlemeler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
15 Güncel Örnekler ve Çözümlemeler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
16 Güncel Örnekler ve Çözümlemeler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu VARDAR Berke, Temel Dilbilim Dersleri, İstanbul, 1978.
Diğer Kaynaklar ALBADA Fudge Kelly, The Public and Private Dialogue, the American Familly on Television; Journal of Communication, Oxford University Pres, 2000. FİSKE John, Global National, Local? Some Problems of Culture in a Postmodern World, University of Texas Pres, 1977. BELL Allan, Language Style as Audence Design. Language in Society, 1984. BELL Allan, The language of the News Media, Oxford, 1991. ÇOMAK Nebahat-PEMBECİOĞLU Nilüfer, “Film Consumption: What We Wacth Is Not We Get”, İstanbul University Communication Faculty Journal, İstanbul, 2002. VARDAR Berke, Temel Dilbilim Dersleri, İstanbul, 1978Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Yıliçi Toplam 0 0
Yıliçinin Başarıya Oranı
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı
Genel Toplam

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2 Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4 Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6 Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
7 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
8 Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
9 Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
10 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
11 Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
12 Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
13 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
14 Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
15 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
16 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
17 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
18 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
19 Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
20 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
21 Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
22 Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
23 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
24 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
25 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
26 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
27 Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
28 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
29 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
31 Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
32 Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
33 Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
34 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 102
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,4
Dersin AKTS Kredisi 3