Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Lojik Devreler BMM208 4 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. SEDA TIĞLI AYDIN
Dersi Verenler
Amacı Basit sayısal devrelerden bilgisayar sitemlerine kadar tüm sistemlerin donanımı için gerekli kavramların öğretilmesi, analiz ve tasarımı için gerekli donanımların ve tasarım becerisinin kazandırılması.
İçeriği Analog-dijital karşılaştırma. Sayıların çeşitli tabanlarda yazılması. Boole cebri ve aksiyomları. Boole fonksiyonları ve kanonik açınımları. Röle devreleri. Elektronik-lojik devre elemanları. Kombinezonsal devrelerin analizi ve sentezi. Ardışık lojik devreler: durum tabloları ve diyagramları. Çeşitli bellek elemanları. Ardışık devre türleri. Ardışık devrelerin sentezi.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Sayısal sistemlerin uygulamadaki ve bilgisayar mimarisindeki önemini kavratabilir.
2 Sayısal sistemde kullanılan sayı sistemlerinin anlaşılmasını sağlayabilir.
3 Bole cebri aritmetiğinin temel teorem ve aksiyomlarını kavratabilir.
4 Temel lojik kapı elemanlarının işevleri ve mimarisini öğretebilir.
5 Temel Lojik kapı devreleri ile, lojik fonksiyonları gerçekleştirme becerisini kazandırabilir.
6 Temel saklama elemanlarının iç yapılarını ve işlevlerini öğretebilir.
7 Tasarımda ihtiyaç duyulan değişik tip sayıcıların çalışmasını gösterebilir ve kullanma becerisini kazandırabilir.
8 Kombinasyonel ve ardışıl devre tasarım becerisini kazandırabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri teorik
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, final sınavı.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kodlama,Kod tabloları,işaretler, sayı sistemleri, Anolog ve sayısal dönüşüm Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
2 Sayı sistemleri arasında dönüşüm, Sayıların bilgisayar ortamında gösterimi, İkili sayı sisteminde işlem yapma, Kodlama ve Kod çeşitleri Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
3 Lojik Değişkenler ve fonksiyonlar , Temel Lojik işlemleri, Lojik kapıların gerçekleştirilmesi, Lojik tümdevrelerin sahip olduğu çıkış şekilleri Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
4 Sayısal tümdevrelerin özellikleri,Boole cebri aksiyom ve teoremleri Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
5 Lojik devre diyagramlarının tek tip kapı elemanları ile gerçeklenmesi, Lojik fonksiyonu kullanarak lojik diyagramın çizilmesi Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
6 Verilen bir lojik diyagrama ilişkin lojik fonksiyonun elde edilmesi. Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
7 Görüşe dayanarak indirgeme, Karnaugh diyagramları (haritası) yöntemi Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
8 Kombinasyonel Devre Elemanları, Kombinasyonel Devre Tasarımı, Kombinasyonel Tümleşik Devreler Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
9 Karşılaştırıcılar, Alu tasarımı Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
10 Programlanabilir Kombinezonsal Devreler-PLD, Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
11 Senkron &Asenkron Ardışıl devreler,Durumlar ve durum diyagramları, Standart Tasarım Elemanları,Saat İşareti, Kenar ve düzey tetikleme, Senkron Hücrelerin zaman diyagramı Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
12 Tutucular, Flip Flop´lar, Saklayıcılar Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
13 Kaydediciler, Sayıcılar Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.
14 Bellek elemanları, Programlanabilir Ardışıl Devreler (PSA) Öğrenciler işlenecek konuyu ders materyellerinden okuyup anlamaya çalışarak derse gelirler.Kaynaklar
Ders Notu Lojik Devre Tasarımı Ders Notları
Diğer Kaynaklar 1)Fundamentals of Digital Logic with VHDL, Second Edition, Stephen Brown, Zvonko Vranesic, Mc Graw Hill İnc., NewYork, 2005 2)Lessons In Electric Circuits, Volume IV´Digital , Tony R. Kuphaldt Fourth Edition, last update June 29, 2002 3)Dr. Taner Arslan, Dr.Rıfat Çölkesen, Lojik Devre Tasarımı, Papatya yayıncılık, mayıs 2001, İstanbulDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 90
Kısa sınavlar 4 10
Yıliçi Toplam 5 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 4 2 8
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 117
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,9
Dersin AKTS Kredisi 4