Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Termodinamik BMM212 4 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. SEDA TIĞLI AYDIN
Dersi Verenler
Amacı Makroskobik sistemleri belirleyen sıcaklık, ısı, basınç, iç enerji, entropi gibi temel fiziksel büyüklükleri ve aralarındaki ilişkileri anlamak. Termodinamiğin yasalarını anlayarak bunların makroskobik fiziksel süreçlere uygulamak.
İçeriği Mikroskobik ve Makroskobik Tanım, Sıcaklık ve Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası, Basit Termodinamik Sistemler, İş, Isı ve Termodinamiğin Birinci Yasası, Termodinamik Sürecler, İdeal Gaz, Gazların Kinetik Teorisi ve Moleküler Dağılım Fonksiyonları, Termodinamiğin İkinci Yasası, Makineler, Entropi, Termodinamik Potansiyeller, Açık Sistemler ve Faz Kararlılığı
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Fizik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir.
2 Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik, görsel anlatım.
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, final sınavı.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Mikroskobik ve Makroskobik Tanım, Termodinamiğin İçeriği, Termodinamiğin Önemi İlgili konunun okunması.
2 Sıcalık ve Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası Sıcaklık Kavramı, Sıcaklığın Ölçülmesi, İdeal Gaz Sıcaklığı, Isıl Genleşme İlgili konunun okunması.
3 Basit Termodinamik Sistemler Denge, Durum Denklemi, Diferansiyel İlişkiler İlgili konunun okunması.
4 İş Kavramı, Yarı-Durağan Denge, Örnek Sistemler İlgili konunun okunması.
5 Isı ve Termodinamiğin Birinci Yasası İş ve Isı, Adyabatik İş, İç Enerji ve Isı Kapasitesi, Termodinamiğin Birinci Yasası İlgili konunun okunması.
6 Gazların Kinetik Teorisi Bir ideal Gazın Moleküler Modeli, İdeal Gazda Adyabatik İşlemler, Eşbölüşüm Teoremi İlgili konunun okunması.
7 Boltzman Dağılım Yasası, Moleküler Hız Dağılımı, Ortalama Serbest Yol İlgili konunun okunması.
8 Termodinamiğin İkinci Yasası Çevrimler: Makineler ve Buzdolapları, Tersinir ve Tersinmez Süreçler, Karnot Çevrimi İlgili konunun okunması.
9 Mutlak Sıfır ve Termodinamik Sıcaklık Ölçeğı, Entropi ve İkinci Yasa Entropi ve Tersinmezlik İlgili konunun okunması.
10 Genel Tekrar- Arasınav İlgili konunun okunması.
11 Mikroskobik Ölçüde Entropi , Termodinamik Potansiyeller Serbest Enerjiler Maxwell Denklemleri İlgili konunun okunması.
12 Açık Sistemler ve Faz Karalılığı Saf Sistemin Faz Şemaları İlgili konunun okunması.
13 Faz Geçişleri, Clausus-Clapeyron Denklemi İlgili konunun okunması.
14 Faz Kararlılığı, Kimyasal Potansiyel İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Serway-Beichner, Çeviri:Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık
Diğer Kaynaklar Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Serway-Beichner, Çeviri:Kemal Çolakoğlu, Palme YayıncılıkDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 4 1 4
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 123
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,1
Dersin AKTS Kredisi 4