Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Staj II BMM310 6 0 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. ERGİN YILMAZ
Dersi Verenler
Amacı Öğrencilere, derslerde öğrendikleri teorik bilgilerin uygulamalarda nasıl kullanıldığını öğretmek.
İçeriği Bu yarıyıla kadar alınan eğitim süresi içinde kazandığı mesleki görgü ve bilgilerini artırmak, çeşitli kurum ve kuruluşlardaki uygulama şekli ve yöntem farklılıklarını görmek, uygulama yaparak öğrenimi sırasında edindiği bilgileri geliştirmek amacıyla bölüm staj yönergesine uygun olarak yapılır.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Mesleki görgü ve bilgileri artacak.
2 Farklı kurum ve kuruluşlardaki işleyişi öğrenecek.
3 Teorik bilgilerini pratik yaparak geliştirecek.
4 Ekip çalışmasına yatkınlığı artacak.
5 Farklı disiplinlerle işbirliği kültürü gelişecek.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Mesleki bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilen uygulamalara aktif olarak katılma.
Ölçme Yöntemleri Hazırlanan staj defterinin değerlendirilmesi ve gerekli görüldüğünde stajla ilgili bilgileri içeren sözlü anlatım.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel İnceleme: Kamu kurumları, Özel şirket ya da bürolar Firma cihazlarının tanınması
2 Kuruluş hakkında genel bilgilerin, işleyişin, iş aşamalaraının öğrenilmesi. Firma cihazlarının tanınması
3 İş güvenliğinin öğrenilmesi. Firma cihazlarının tanınması
4 Kuruluşun yaptığı iş ile ilgili mesleki konulardaki teorik bilgilerin edinilmesi. Firma cihazlarının tanınması
5 Pratik çalışmalar. Firma cihazlarının tanınması
6 Edinilen bilgileri kullanarak staj defteri oluşturma. Firma cihazlarının tanınması
7 Şirketin ilgili meslek yetkilisi tarafından staj defterinin incelenmesi ve onaylanması. Firma cihazlarının tanınmasıKaynaklar
Ders Notu İlgili işlerle ilgili tüm derslerin ders notları ve Biyomedikal Mühendisliği ile ilgili mesleki yayınlar.
Diğer Kaynaklar BEÜ BMM Staj yönetmeliği ve ilgili kurumun hazırladığı katalog, yayın ve yönetmelikler.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Sunum / Seminer 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 50
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Proje 1 25 25
Arazi Çalışması 1 80 80
Toplam İş Yükü (saat) 105
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,5
Dersin AKTS Kredisi 4