Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Girişimcilik ve Liderlik BMM402 8 2 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Dersi Verenler
Amacı Girişimcilik süreci ile ilgili temel kavramları ve girişimciliğin davranış ve tutum özelliklerini bilmek, Girişimciliği farklı ortamlarda davranış kalıbı haline getirebilmk, Girişimciliğin liderlik davranışları ile gelişimini sağlayabilmek, Girişimci olarak karşılaşabilecekleri zorlukların üstesinden gelme konusundaki farklı yöntemleri kullanma konusunda yaratıcılık gösterebilmek.
İçeriği Girişimciliğin kurum içi (intrapreneurship) veya küçük işletme-aile işletmesi (entrepreneurship) boyutlarında farklı türlerine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik, hukuki, mali, davranışsal, psikolojik, sosyal, kültürel yönlerine ilişkin inceleme ve değerlendirmeler; Liderliğin olmak-bilmek-yapabilmek (liderlik kuramları, motivasyon, iletişim, takım kurma, yaratıcılık) boyutlarında hem bireysel hem de toplımsal bir süreç olarak ele alınması; Girişimci-Liderlik ilişkisinin tanımlanması ve girişimciliğe etki eden faktörler; Girişimciliğin tarihsel süreç içerisnde uluslar arası ve Türkiye örnekleri ile değerlendirilmesi.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Girişimcilik konusunda farklı yaklaşım ve yöntemleri kullanmak için gerekli bilgi ve beceri
2 Yenilikçilik ve yaratıcılık teknikleri konusunda bilgi ve beceriler
3 Liderlik davranış ve yöntemleri ile ilgili bilgi ve beceriler
4 Girişimciliğin yerel, ulusal, uluslar arası ve sektörel boyutta farklılaşan yönlerine ilişkin bilgi ve beceriler

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve interaktif anlatım
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Girişimci ve Girişimcilik kavramları, Kurum içi ve küçük işletme girişimciliği İlgili konunun okunması.
2 Girişimciliğin ömür devri süreci içindeki yeri, Girişimciliği etkileyen faktörler İlgili konunun okunması.
3 Girişimciliğin tarihi süreç içindeki gelişimi, Türkiye’den ve Uluslararası ortamlardan örnekler İlgili konunun okunması.
4 Liderlik davranış ve süreçleri, Liderlik kuramları İlgili konunun okunması.
5 Liderlik özellikleri, Liderlik süreci ve işlevleri İlgili konunun okunması.
6 Liderlik ile Motivasyon, Takım kurma, İletişim ve Müzakerecilik ilişkisi İlgili konunun okunması.
7 Girişimcilik ile Yenilikçilik ve Yaratıcılık Süreci İlişkisi İlgili konunun okunması.
8 İş Modelleri ve Projelendirme Faaliyetinin Temelleri İlgili konunun okunması.
9 Arasınav İlgili konunun okunması.
10 İş Planlarının Hazırlanması: Stratejik Plan, İş Planı İlgili konunun okunması.
11 İş Planlarının Hazırlanması: Pazarlama-Finansman Planı, Örgüt planı ve kurumsallaştırma İlgili konunun okunması.
12 Türkiye’de iş kurma süreçleri ve KOBİ’leri destekleyen başlıca Kurum ve Kuruluşlar İlgili konunun okunması.
13 Risk Sermayesi ve Girişim Sermayesi İlgili konunun okunması.
14 Uluslararası İşletmecilik ve Girişimcilik İlişkisi İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu 1.Semra Arıkan, Girişimcilik: Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Siyasal Kitabevi, 2002. 2.G. Yukl, Leadership in Organizations, Prentice Hall, 2006
Diğer Kaynaklar 1.R. Hisrich, Michael Peters ve Dean Shepherd, Entrepreneurship, McGraw Hill, Fourth Edition, 2006. 2.M. David, The emergence of entrepreneurship policy :governance, start-up, Cambridge University Pres, 2003.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödev 4 2 8
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 85
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,83
Dersin AKTS Kredisi 3