Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Biyomedikal Polimer Teknolojileri BMM406 8 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Dersi Verenler
Amacı Polimer bilimi, polimerlerin kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri üzerinde öğrencileri bilgilendirmek; biyomedikal, tarım ve ambalaj sektörlerinde kullanılan, vücutta ya da doğada bozunabilen ve/veya biyouyumlu olan polimer malzemelerin özellikleri, üretimi ve kullanım alanları hakkında öğrencileri bilgilendirmek.
İçeriği Polimer bilimine giriş, polimerlerin özellikleri, polimerizasyon teknikleri, biyopolimerlerin karakterizasyonu, biyopolimerlerin biyomedikal uygulamaları, biyopolimerlerin işlenmesi, ilaç taşıma sistemleri, biyodegredasyon ve biyodeteriorasyon, kimyasal olarak sentezlenen biyopolimerler, doğal biyopolimerlerin üretimi ve uygulama alanları, mikroorganizmalardan fermentasyonla üretilen biyopolimerler ve uygulama alanları, biyokompozitler.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Polimerlerin tanımlarının, fiziksel, kimyasal, mekanik, elektrik ve termal özelliklerinin kavranması
2 Biyopolimerlerde polimerizasyon yöntemlerinin ve polimer üretim tekniklerinin kavranması
3 Biyopolimerlerin karakterizasyon yöntemlerinin kavranması
4 Biyopolimerlerin biyomedikal, tarım ve ambalaj sektöründeki uygulamalarının ve bu konularda çözüm üretimi aşamalarının kavranması
5 Doğal biyopolimerler ve mikroorganizmalardan fermentasyon yoluyla üretilen biyopolimerlerin eldesi ve uygulama alanlarının kavranması
6 Biyopolimer biyodegredasyonu ile ilgili yöntem ve standartların kavranması

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve interaktif anlatım
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Polimer Bilimi, tanım ve temel kavramlar (polimer çeşitleri, polimerizasyon derecesi, kristalinite, vb.) İlgili konunun okunması.
2 Polimerlerin kimyasal yapısı, fiziksel, termodinamik, ısıl, elektrik ve mekanik özellikleri İlgili konunun okunması.
3 Polimerizasyon yöntemleri (Homojen sistemler: kütle, çözelti polimerizasyonu; Heterojen sistemler: gaz fazı, çökelti, emülsiyon polimerizasyonu) İlgili konunun okunması.
4 Polimerlerin karakterizasyonu (DSC, NMR, UV, IR) İlgili konunun okunması.
5 Biyopolimerlerin biyomedikal uygulamaları (doku mühendisliği iskeleleri, ilaç salım sistemleri, hidrojeller, biyosensörler, vb.) İlgili konunun okunması.
6 Biyopolimerlerin üretim yöntemleri (Enjeksiyon döküm, ekstrüzyon, üfleme döküm, Elektro-eğirme, Tuz çözme, Dondurup kurutma, Katı halde serbest şekil verme, vb.) İlgili konunun okunması.
7 İlaç taşıyıcı partiküler sistemler (Mikrokapsüller, in-situ polimerizasyon, emülsiyonlarda solvent ekstraksiyonu, çözücüden faz ayrımı, emülsiyon ve Wurster yöntemleri, süperkritik akışkanlar teknolojisi) İlgili konunun okunması.
8 Biyodegredasyon ve biyodeteriorasyon. Doğadaki biyodegredasyonlar (mikroorganizmalar, enzimler). Biyobozunur polimerler ve özellikleri. Ambalaj sanayii ve tarımsal alandaki biyopolimer uygulamaları. İlgili konunun okunması.
9 Arasınav İlgili konunun okunması.
10 Kimyasal olarak sentezlenen biyopolimerler (poliesterler polilaktik asit, poliglikolik asit, polikaprolakton, polivinilalkol vb.) İlgili konunun okunması.
11 Doğal biyopolimerlerin eldesi ve uygulamaları (selüloz, alginik asit, karagenan, agar agar, pektin) İlgili konunun okunması.
12 Mikroorganizmalardan fermentasyon yoluyla üretilen polimerler ve uygulamaları. Polihidroksialkanoatlar (Dextran, Levan, Gellan vb.) İlgili konunun okunması.
13 Biyokompozitler (Nişasta ve türevleri, Selüloz ve türevleri) ve uygulama alanları) İlgili konunun okunması.
14 Biyolojik olarak bozunan polimerler için standartlar ve test metotları İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu 1.Kasapis, S., Norton, J.T., Ubbink,J.B. “Modern Biopolymer Science”, Elsevier, (2009). 2.Seeberger, P.H., Carell, T., “Biopolymers”, Elsevier, (2003). Lecture notes.
Diğer Kaynaklar 1.Johnson, R.M., Mwaikambo, L.Y., and Tucker, N. “Biopolymers”, Vol.14, No.3, Rapra Review Reports, (2003). 2.Wise, D.L., “Biomaterials and Bioengineering Handbook”, Marcel Dekker, (2000).Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 6 2 12
Arasınavlar 1 25 25
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 165
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,5
Dersin AKTS Kredisi 6