Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yıl 1. Yarıyıl T+U 2. Yarıyıl T+U AKTS
Uluslararası Finans UTI901 3 2 + 0 0 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Alan Dışı Serbest Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. RASİM İLKER GÖKBULUT
Dersi Verenler Doç.Dr. RASİM İLKER GÖKBULUT
Amacı Bu dersin amacı, hızla büyüyüp değişen ve küreselleşen dünya ekonomilerinde, uluslararası finans piyasaların çalışma prensiplerini incelemek ve öğrencilere bu piyasa ve şirketlerde kariyerleri süresince etkin yönetim ve analiz becerilerini kazandıracak gerekli teorik ve pratik altyapıyı sağlayabilmektir.
İçeriği Küreselleşen ve serbestleşen dünya ekonomisi içerisinde, uluslararası mali piyasalar ve finansal araçlara yön veren temel kavramlar ile uluslararası firmalardaki risk yönetimi ve yatırım kararlarında göz önünde bulundurulması gereken kuramsal ve uygulamaya yönelik temel kavramların incelenmesi amaçlanmaktadır.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Uluslararası finansal yönetim, uluslararası ekonomi ve finans alanında önde gelen kuramsal bilgilerin, değişen ekonomik koşullara göre nasıl adapte edilebileceğini ve bu bilgilerin pratikte ne kadar kullanıldığını açıklayabilecektir.
2 Uluslararası makroekonomik çevrenin finansal yönetim üzerindeki etkilerini ve değişen makro ekonomik koşulların döviz, faiz, enflasyon üzerindeki etkisini analiz edebilecektir.
3 Çağdaş finansman ve risk yönetimi araçlarının (forward, swap, futures gibi) uygulamalarını ve döviz kuru riskinin firmaların uluslararası faaliyetleri üzerindeki etkisinin nasıl minimize edilebileceğini hesaplayabilecektir.
4 Belli başlı kantitatif yöntemlerin, uluslararası boyutta finansal yönetime ilişkin karar verme mekanizmalarında nasıl kullanıldığını açıklayabilecektir.
5 Uluslar arasıfinansal yönetim içerisinde kullanılan terminolojilerin uluslar arası yatırım kararlarında nasıl kullanılacağını ayırt edebilecektir.
6 Modern uluslararası finansal yönetim ilkelerini, kavramlarını ve uygulamalarını tanımlayabilecektir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders anlatımı, soru-cevap
Ölçme Yöntemleri Yazılı sınav, ödev.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Finansal Sistem Kaynak kitap ve yardımcı kitaptan ilgili yerlerin okunması.
2 Döviz Kuru Politikası Kaynak kitap ve yardımcı kitaptan ilgili yerlerin okunması.
3 Döviz Piyasası Kaynak kitap ve yardımcı kitaptan ilgili yerlerin okunması.
4 Döviz Vadeli İşlemleri Kaynak kitap ve yardımcı kitaptan ilgili yerlerin okunması.
5 Döviz Opsiyon İşlemleri Kaynak kitap ve yardımcı kitaptan ilgili yerlerin okunması.
6 Sermaye Piyasası Kaynak kitap ve yardımcı kitaptan ilgili yerlerin okunması.
7 Sermaye Piyasası Kaynak kitap ve yardımcı kitaptan ilgili yerlerin okunması.
8 Ara Sınav Kaynak kitap ve yardımcı kitaptan ilgili yerlerin okunması.
9 Leasing Kaynak kitap ve yardımcı kitaptan ilgili yerlerin okunması.
10 Factoring Kaynak kitap ve yardımcı kitaptan ilgili yerlerin okunması.
11 Çokuluslu İşletmeler Kaynak kitap ve yardımcı kitaptan ilgili yerlerin okunması.
12 Çokuluslu İşletmelerde Finansal Yönetim. Kaynak kitap ve yardımcı kitaptan ilgili yerlerin okunması.
13 Uluslararası Sermaye Hareketleri Kaynak kitap ve yardımcı kitaptan ilgili yerlerin okunması.
14 Uluslararası Tahvil Piyasası Kaynak kitap ve yardımcı kitaptan ilgili yerlerin okunması.Kaynaklar
Ders Notu Kürşat Yalçıner, Uluslararası Finansman, Gazi Kitabevi, 2008.
Diğer Kaynaklar Alan C. Shapiro, “Multinational Financial Management”, Wiley & Sons, 7th Edition,.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Yıliçi Toplam 0 0
Yıliçinin Başarıya Oranı
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı
Genel Toplam

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2 Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4 Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6 Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
7 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
8 Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
9 Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
10 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
11 Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
12 Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
13 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
14 Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
15 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
16 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
17 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
18 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
19 Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
20 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
21 Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
22 Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
23 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
24 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
25 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
26 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
27 Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
28 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
29 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
31 Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
32 Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
33 Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
34 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Ödev 9 3 27
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 90
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3
Dersin AKTS Kredisi 3