Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
İslam’da Evlilik ve Aile Eğitimi II ILA958 8 2 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Alan Dışı Serbest Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Recep ÇETİNTAŞ
Dersi Verenler
Amacı Bu dersin amacı,Kuran ve Sünnet doğrultusunda öğrencinin mutlu bir aile yuvasını nasıl kurup devam ettireceği ve aile bireylerinin bu süreçte gelişim ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasının önemini kavratmaktır.
İçeriği Mutlu bir aile yuvası kurmak ve devam ettirmek için gerekli şartlar ,aile içi iletişim'in önemi ve aile bireylerinin eğitiminde dikkat edilecek hususlar, ailede anne-babanın rolü, aile-sosyal çevre ilişkisi
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Eğitim (Terbiye)'nin tanımını bilir
2 İslamın eğitime verdiği önemi kavrar
3 İslami bir evliliğin esaslarını bilir
4 Ailenin çocuk eğitimindeki önemini bilir
5 Çevrenin çocuk eğitimindeki etkisini bilir
6 Kadın erkek eğitiminin ayrıcalıklarını bilir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 15: Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri A: Sınav , B:ÖdevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Eğitim (Terbiye)'nin tanımı, eğitimle ilgili görüşler
2 Sünnette terbiye
3 Nişanlılık dönemi
4 Evlilik ve sonrasında yapılacaklar
5 Eğitim açısından çocukluk safhaları
6 Ailede temel dini eğitim
7 Sünnette temel eğitim örnekleri
8 Çocukluk ve gençlik devresi eğitimi ve önemi
9 Sosyalleşme eğitimi
10 Çocuğun çevre eğitimi
11 Çocuğun bedenle ilgili eğitimi
12 Çocuk eğitiminde cinsiyet eğitimi
13 Sünnette kadın erkek eğitimi
14 Din eğitiminde sosyal çevreKaynaklar
Ders Notu Abdullah Ulvan, İslam’da Aile Eğitimi; İbrahim Canan, Peygamberimizin (a.s.v.) Sünnetinde Terbiye
Diğer Kaynaklar Abdurrahman Dodurgalı, Ailede Din Eğitimi; Mehmet Zeki Aydın, Ailede Ahlak Eğitimi; Nevzat Tarhan, Güzel İnsan Modeli; İsmail Sağlam, Çocuk ve İbadet; İsmail Sağlam, İslam ve Batı Eğitiminde Okul Öncesi Eğitimi; Mehmet Emin Ay, Ailede ve okulda İdeal Din Eğitimi; Turgay Gündüz, İslam Gençlik ve Din Eğitimi; Phillip Mountrose, Çocuklarla ve Gençlerle. İletişime Geçmenin 25 Yöntemi Aysel Çağdaş, Anne-Baba-Çocuk ve İletişim Yaşar Fersahoğlu, Duygu EğitimiDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Yıliçi Toplam 0 0
Yıliçinin Başarıya Oranı
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı
Genel Toplam

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2 Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4 Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6 Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
7 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
8 Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
9 Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
10 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
11 Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
12 Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
13 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
14 Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
15 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
16 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
17 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
18 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
19 Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
20 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
21 Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
22 Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
23 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
24 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
25 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
26 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
27 Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
28 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
29 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
31 Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
32 Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
33 Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
34 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 1 2 2
Sunum / Seminer 2 2 4
Proje 1 2 2
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 96
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,2
Dersin AKTS Kredisi 3