Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
İşletme İstatistiği DIY201 3 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Öğr.Gör. SELCEN ZORLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. SELCEN ZORLU
Amacı İstatistiğe giriş niteliği taşıyan derste istatistik yöntemlerin uygulanışında kullanılan tanımsal istatistik ölçüleri ve çeşitli istatistik yöntem ve tekniklerin temelini oluşturan olasılık ve olasılık dağılımları öğretilerek öğrencilerin sayısal verilerle düşünmesine ve sayıların arkasında yatanları anlayarak yorumlamasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır
İçeriği Bu ders temel istatistik kavramlarını, verilerin toplanması ve düzenlenmesini, tanımsal istatistik ölçülerini, olasılık ve olasılık dağılımlarının hesaplanması konularını kapsar ve bunların iktisat, işletme ve yönetim faaliyetlerinde kullanıldığı alanları dikkate almaktadır
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Temel düzeyde istatistik kavramları tanımlayabilir
2 İstatistik verileri uygun istatistik araçları (istatistik seriler, grafikler ve tablolar) kullanarak düzenleyebilir
3 Tanımsal istatistik ölçüleri arasından uygun olanlarını seçip istatistik serileri tanımsal düzeyde özetleyebilir ve yorumlayabilir
4 Olasılığın temel kavramlarına ve kurallarına hâkim olur ve olasılık kurallarını günlük hayattaki problemlere uygular
5 En yaygın kullanılan kesikli ve sürekli olasılık dağılımları arasından uygun olanlarını seçip günlük hayattaki problemlere uygulayabilir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze ders anlatımı, Soru-Cevap, Tartışma, Çözümleme
Ölçme Yöntemleri Sınav ve ÖdevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İstatistiğin tanımı ve önemi, Temel İstatistik Kavramlar, İstatistik ve Bilgisayar, Ölçek Türleri, İstatistik Araştırma Sürecinin Aşamaları, İstatistikte Hata Kavramı Serper, Ö. (2010), bölüm 1.
2 Verilerin Toplanması ve Düzenlenmesi: İstatistik Seriler, Grafikler ve Tablolar Serper, Ö. (2010), bölüm 2- 3-4.
3 Tanımsal İstatistik Ölçüleri: (1) Merkezi Eğilim Ölçüleri (Ortalamalar), (2) Değişkenlik Ölçüleri, (3) Eğiklik ve Basıklık Ölçüleri ve (4) Oranlar Serper, Ö. (2010), bölüm 5.
4 Duyarlı Ortalamalar: Aritmetik Ortalama, Tartılı Aritmetik Ortalama, Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama ve Kareli Ortalama Serper, Ö. (2010), bölüm 5.
5 Duyarlı Olmayan Ortalamalar: Tepe Değeri/Mod, Ortanca/Medyan ve Bölenler (Kartiller, Desiller ve Persantiller), Ortalamalar Arasındaki İlişkiler ve Uygun Ortalama Tipinin Seçimi Serper, Ö. (2010), bölüm 5.
6 Duyarlı Olmayan Değişkenlik Ölçüleri: Değişim Aralığı, Bölenlerarası Değişim Aralıkları, Bölenlerarası Değişim Katsayıları. Duyarlı Değişkenlik Ölçüleri: Ortalama Mutlak Sapma, Robust Ortalama Mutlak Sapma, Varyans, Standart Sapma ve Değişim Katsayısı Serper, Ö. (2010), bölüm 6.
7 Eğiklik ve Basıklık Ölçüleri: Ortalamalara (Pearson), Kartillere (Bowley) ve Persantillere (Kelly) Dayanan Duyarlı Olmayan Eğiklik Ölçüleri, Momentlere Dayanan Duyarlı Eğiklik ve Basıklık Ölçüleri Serper, Ö. (2010), bölüm 6.
8 Oranlar: Oran Çeşitleri, İlişkinin Türüne Göre Oranlar, İlişkinin Derecesine Göre Oranlar, Oran Tipinin Seçimi. Endeksler: Endeks Çeşitleri, Zaman ve Mekan Endeksleri, Sabit ve Değişken Esaslı Endeksler, Basit ve Bileşik Endeksler, Başlıca Fiyat Endeksleri Serper, Ö. (2010), bölüm 7-8
9 Olasılığın Tanımı ve Olasılığın Temel Kavramları, Olasılığın Temel Tanımlar ve Özellikleri, Olasılık Kuralları, Toplama Kuralı ve Ayrık Olaylar, Toplama Kuralı ve Kesişen Olaylar, Çarpım Kuralı ve Bağımsız Olaylar, Çarpım Kuralı ve Bağımlı Olaylar Serper, Ö. (2010), bölüm 9
10 Olasılık Kuralları: Koşullu Olasılık, Ortak Olasılıklar ve Marjinal Olasılıklar ile Kontenjans Tabloları, Bütünleyici Olaylar Kuralı, Bayes Kuralı Serper, Ö. (2010), bölüm 9
11 Rassal Değişkenler ve Olasılık Dağılımları: Kesikli ve Sürekli Rassal Değişken Kavramı, Kesikli ve Sürekli Rassal Değişkenlerin Beklenen Değeri, Varyansı ve Standart Sapması Serper, Ö. (2010), bölüm 9
12 Kesikli Olasılık Dağılımları: Binom Dağılımı, Hipergeometrik Dağılım, Poisson Dağılımı, Kesikli Tekdüze (Üniform) Dağılımı ve Multinomial Dağılım Serper, Ö. (2010), bölüm 10
13 Sürekli Olasılık Dağılımları: Normal Dağılım, Binom Dağılımına Normal Dağılım Yaklaşımı, Poisson Dağılımına Normal Dağılım Yaklaşımı, t-Dağılımı, Üstel Dağılım, Sürekli Tekdüze (Üniform) Dağılımı Serper, Ö. (2010), bölüm 11-12
14 Genel Sınav Öncesi Tekrar Serper, Ö. (2010)Kaynaklar
Ders Notu Serper, Ö. (2010), Uygulamalı İstatistik, Ezgi Kitabevi, Bursa Özsoy, O. (2005), İktisatçılar ve İşletmeciler için İstatistik, Ankara:Siyasal Kitabevi.
Diğer Kaynaklar Özkan, Y. (2003), Uygulamalı İstatistik, Sakarya Kitabevi.. Gürsakal, N.(1999), Bilgisayar Uygulamalı İstatistik I, Bilgisayar Uygulamalı İstatistik II, İstanbul: Alfa. Der,A Handbook of Statistical Analyses using SAS (2002), Wahington: Chapman &Hall/CRC. Köseoğlu, M. ve Yamak, R. (2009), Uygulamalı İstatistik, Celepler Matbaacılık, Trabzon, M. (2006),Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri SORU BANKASI (KPSS, AÖ, Müfettişlik, Uzmanlık, Bankacılık ve Meslek Sınavlarına Hazırlık), Trabzon: Aksakal Kitap Kırtasiye.. Tekin, M., Çağlayan, E.(2003), Excel ile Temel Ekonometri, İstanbul: Der Yayınları.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 114
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,8
Dersin AKTS Kredisi 4