Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Deniz İş Hukuku DIY314 6 3 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Bu ders ile öğrencilere Deniz İş Hukuku mevzuatı ile ilgili genel hükümleri, hukuksal kavramlar, uygulama alanı hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Bunun ile birlikte işveren, gemi adamı, kaptan ve işveren vekillerin çalışma ilişkilerinde ortaya çıkan karşılıklı hak ve borçların neler olduğu, iş ilişkisinin kurulması ve sona erdirilmesi ile ilgili genel esasların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçeriği Deniz İş Hukukunun temel kavramları, işveren, işveren vekili, gemi adamı, kaptan, yabancı gemi adamları, iş sözleşmesi, şekli, belirli süreli veya sefer akdi, önelsiz fesih ve infisah, kıdem tazminatı, yurda iade, iş süresi, fazla saatlerle çalışma, ücret, ikamet yeri, yıllık ücretli izin, haftalık izin, ceza hükümleri, iş yargısı.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Deniz İş Hukuku kapsamında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin yargı sürecinin işleyişi hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Avrupa Birliği normları ile Türk Deniz İş Hukuku düzenlemelerini karşılaştırmak ve uyum sürecinde yaşanan gelişmeleri irdelemek.
2 Deniz İş Hukukunun temel kavramlarını öğrenecektir. Deniz İş Hukuku kapsamında çalışma ilişkilerini düzenlenebilinecektir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev
Ölçme Yöntemleri 1 Vize, 1 Final.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Deniz iş hukuku kavramı ve deniz iş hukukunun konusu, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerdeki sistemler Yok
2 Deniz İş Hukukunun Türkiye’de tarihsel gelişimi ve Ticaret Hukukunun Uluslararası Niteliği ve artan önemi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
3 Deniz İş Hukukunun kapsamı, işveren, işveren vekili, gemi adamı, yabancı gemi adamı, kaptan kavramları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
4 Deniz iş hukukunda iş sözleşmesinin şekli, unsurları ve sözleşme tipleri Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
5 İş sözleşmesinin feshi ve infisahı, fesih hakkını kullanma öneli, feshin işleyiş süreci ve taraflar açısından sonuçları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
6 Gemi adamların iade durumları ve hukuksal sonuçları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
7 Gemi adamların çalışma süreleri ile ilgili genel düzenlemeler, istisnalar, fazla saatlerde çalışma ve sonuçları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
8 Gemi adamların ücreti, avans, iaşe ve ücret kesintileri, kıdem tazminatı Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
9 Gemi adamların ücretli ve ücretsiz izin hakları, yıllık izin ve haftalık izinleri Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
10 Denizcilik sektöründe iş güvenliği ve sağlığı hükümleri Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
11 Denetim ve teftiş hükümleri ile kanun hükümlerine aykırılık halinde uygulanacak cezai yaptırımlar, Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
12 Denizcilik sektöründe toplu iş ilişkileri, sendikalar ve toplu sözleşme faaliyetleri Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
13 İş yargısı Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
14 Genel tekrar Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdırKaynaklar
Ders Notu 854 sayılı Deniz İş Kanunu
Diğer Kaynaklar ILGIN Sezer, Deniz Özel ve Kamu Hukuku. YÜREKLİ Sabahattin, Deniz İş Kanunu’nun Yer İtibariyle Kapsamı, AÜEHFD C.IX. S.1-2, 2005, s.613-631. ÖZBEK Oğuz, Yorum ve Yargıtay kararlarıyla Deniz İş Kanunu, Beta, İstanbul, 2003. GÜNER Deniz, Gemi Adamlarının Çalışma Süreleri, ÇMIS, s.7-29 TEZEL Ali, Deniz çalışanlarına Ödenecek Kıdem Tazminatı, Mali Çözüm, Sayı 84, Kasım-Aralık, 2007, s.233-240. ÇELİK Nuri,22.bası, Beta, İstanbul, 2009Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arazi Çalışması 14 2 28
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 100
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,33
Dersin AKTS Kredisi 3