Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Genel Mikrobiyoloji GDM203 3 2 + 2 4

Ön Koşul Ön koşul yoktur.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ÖZGE DUYGU OKUR
Dersi Verenler
Amacı Öğrencilerin genel mikrobiyolojinin kapsamındaki ana konuları öğrenmeleri ve mikrobiyolojik besiyeri hazırlayabilmeleri amaçlanmaktadır.
İçeriği Mikrobiyolojinin tarihi ve gelişimi, mikrobiyolojinin tanımı ve kapsamı, hücre kimyası, prokaryotik protistalar (monera), bakterilerin morfolojik özellikleri ve anatomik yapısı, bakterilerde üreme, mikroorganizmaların klasifikasyonu ve isimlendirilmesi, küf mantarlarının genel özellikleri ve üremeleri, mayalar ve genel özellikleri, algler ve genel özellikleri, protozoonlar ve genel özellikleri, virusların genel özellikleri ve viruslerda üreme, mikrorganizmaların beslenmesi, mikrobiyolojik besiyerleri.Uygulamalar.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Mikrobiyolojinin tanımını ve kapsamını bilir.
2 Bakteriler, küfler, mayalar, algler, protozoonlar, viruslar hakkında bilgi sahibidir.
3 Mikrobiyolojik besiyeri hazırlayabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözlü ve görsel anlatım
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mikrobiyolojinin tarihi ve gelişimi Ders materyalleri okunmalıdır.
2 Mikrobiyolojinin tanımı ve kapsamı Ders materyalleri okunmalıdır.
3 Hücre kimyası Ders materyalleri okunmalıdır.
4 Prokaryotik protistalar (monera) Ders materyalleri okunmalıdır.
5 Bakterilerin morfolojik özellikleri ve anatomik yapısı, Ders materyalleri okunmalıdır.
6 Bakterilerde üreme Ders materyalleri okunmalıdır.
7 Mikroorganizmaların klasifikasyonu ve isimlendirilmesi, Ders materyalleri okunmalıdır.
8 Küf mantarlarının genel özellikleri ve üremeleri Ders materyalleri okunmalıdır.
9 Mayalar ve genel özellikleri Ders materyalleri okunmalıdır.
10 Algler ve genel özellikleri Ders materyalleri okunmalıdır.
11 Protozoonlar ve genel özellikleri Ders materyalleri okunmalıdır.
12 Virusların genel özellikleri ve viruslarda üreme, Ders materyalleri okunmalıdır.
13 Mikrorganizmaların beslenmesi ve mikrobiyolojik besiyerleri. Ders materyalleri okunmalıdır.
14 Uygulamalar Ders materyalleri okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu •Madigan, M.T., Martinko, J.M., Parker, J., “Biology of Microorganisms”, Prentice- Hall, 10th ed., 2003.
Diğer Kaynaklar •Güven, S., Demirel-Zorba, N. N., Genel Mikrobiyoloji, Nobel Yayıncılık, 4.baskı, 234 syf. 2013. •Boyd, R.F., “General Microbiology”, Times Mirror/ Mosby College Publ. 2nd ed., 1988. •Jay, J. M., “Modern Food Microbiology”, Chapman & Hall, New York, 1992.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Laboratuvar 14 2 28
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 118
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,93
Dersin AKTS Kredisi 4