Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Gıda Mühendisliğinde Tasarım GDM903 5 2 + 0 3

Ön Koşul Ön koşul yoktur.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Alan Dışı Serbest Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ÖZGE ALGAN CAVULDAK
Dersi Verenler
Amacı Öğrencilere gıda mühendisliğinde tasarım konularında ayrıntılı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
İçeriği Genel tanımlar, gıda işleme operasyonları ve mühendislik prensiplerinin uygulanması, reaktor dizaynı, evaporasyon, filtrasyon, distilasyon ve karıştırma sistemleri. fabrika organizasyonu, planlama, fizibilite ve kapasite çalışmaları, proje araştırma-geliştirme faaliyetleri, pazar ve yer araştırmaları, proses tasarımı, proses akım şemaları, malzeme ve ekipman seçimi, yönetim ve ekonomik değerlendirilme teknikleri
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Gıda işleme operasyonları ve mühendislik prensiplerinin uygulayabilir.
2 Reaktor dizaynı, evaporasyon, filtrasyon, distilasyon ve karıştırma sistemlerini ifade edebilir.
3 Fabrika organizasyonu, planlama, fizibilite ve kapasite çalışmaları, proje araştırma-geliştirme faaliyetleri, pazar ve yer araştırmalarında bulunabilir.
4 Proses tasarımı, proses akım şemaları, malzeme ve ekipman seçimini yapabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözlü ve görsel anlatım
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel tanımlar Ders materyalleri okunmalıdır.
2 Gıda işleme operasyonları ve mühendislik prensiplerinin uygulanması Ders materyalleri okunmalıdır.
3 Reaktor dizaynı Ders materyalleri okunmalıdır.
4 Evaporasyon Ders materyalleri okunmalıdır.
5 Filtrasyon Ders materyalleri okunmalıdır.
6 Distilasyon ve karıştırma sistemleri Ders materyalleri okunmalıdır.
7 Fabrika organizasyonu Ders materyalleri okunmalıdır.
8 Planlama, fizibilite ve kapasite çalışmaları Ders materyalleri okunmalıdır.
9 Proje araştırma-geliştirme faaliyetleri Ders materyalleri okunmalıdır.
10 Pazar ve yer araştırmaları Ders materyalleri okunmalıdır.
11 Proses tasarımı Ders materyalleri okunmalıdır.
12 Proses akım şemaları Ders materyalleri okunmalıdır.
13 Malzeme ve ekipman seçimi, Ders materyalleri okunmalıdır.
14 Yönetim ve ekonomik değerlendirilme teknikleri Ders materyalleri okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu •Marlin, T.E., 2000, Process Control Designing Processes and Control Systems for Dynamic Performance, 2nd Ed. , McGraw-Hill Inc., 1056 pp.
Diğer Kaynaklar •Ertugay, Z., Kurt, A., Elgün, A., Gökalp, H. Y., “Gıda Bilimi ve Teknolojisi”, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, (1994). •Stephanopoulos, G., 1984, Chemical Process Control; An introduction to theory and practice, PTR Prentice Hall International Series, New Jersey, 696 pp. •Seborg, D.E., Edgar, T.F., Mellichamp, D.A., 2004, Process Dynamics and Control, 2nd Ed., john Wiley and Sons Inc., USA, 714 pp.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2 Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4 Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6 Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
7 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
8 Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
9 Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
10 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
11 Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
12 Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
13 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
14 Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
15 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
16 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
17 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
18 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
19 Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
20 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
21 Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
22 Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
23 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
24 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
25 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
26 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
27 Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
28 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
29 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
31 Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
32 Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
33 Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
34 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 81
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,7
Dersin AKTS Kredisi 3