Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
İslam İktisadına Giriş ILA930 6 2 + 0 2

Ön Koşul

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Alan Dışı Serbest Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Recep ÇETİNTAŞ
Dersi Verenler
Amacı Günümüzde var olan iktisadi uygulamaların fıkhî yönünü tanıma.
İçeriği İslam açısından tüketim, üretim ilişkileri, bölüşüm esasları, iktisadi kavramların ortaya çıkışı ve bunların Kuran ve hadislerdeki yeri ve İslam iktisadında tüketicinin korunması açısından ortaya konulan ilkeler incelenir.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 İslamın temel kaynaklarında iktisadi meselelere dair yer alan hükümleri bilir.
2 Tarihi süreçte iktisadi meselelere dair müslüman düşünürlerin ürettikleri bilgilere dair malumat edinir.
3 İslamın üretim ve tüketim çerçevesinde ortaya koyduğu genel ilkeleri bilir.
4 Farklı iktisat sistemleri arasında mukayeseler yapar.
5 Fıkhın kaynaklarında yer alan iktisadi ilkeleri tanır.
6 Finans kurumlarının işlemlerini tanır.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 15: Problem Çözme
Ölçme YöntemleriDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İktisat Terimi ve Günümüz Ekonomik Sistemleri
2 İslâm Ekonomisinin Özellikleri
3 İslâm Ekonomisinin Kaynakları
4 İslâm Ekonomisinde Finansman Kaynakları
5 Karz-ı Hasen
6 İnan Ortaklığı
7 Vücuh (Kredi) Ortaklığı
8 İş ve Taahhüt Ortaklığı
9 Mudarabe Ortaklığı
10 Günümüz Finans Kurumları ve Bankacılık I
11 Günümüz Finans Kurumları ve Bankacılık II
12 Risk Sermayesi ve Mudarabe İliskisi
13 Osmanlı Devletinde Para Vakıfları
14 Osmanlı Devletinde Mâlikâne SistemiKaynaklar
Ders Notu
Diğer KaynaklarDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Yıliçi Toplam 0 0
Yıliçinin Başarıya Oranı
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı
Genel Toplam

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2 Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4 Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6 Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
7 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
8 Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
9 Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
10 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
11 Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
12 Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
13 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
14 Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
15 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
16 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
17 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
18 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
19 Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
20 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
21 Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
22 Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
23 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
24 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
25 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
26 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
27 Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
28 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
29 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
31 Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
32 Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
33 Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
34 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödev 1 4 4
Sunum / Seminer 1 2 2
Proje 1 2 2
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 60
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2
Dersin AKTS Kredisi 2