Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Türk Halk Bilimi II TDE328 6 3 + 0 5

Ön Koşul

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. HASAN ÖZER
Dersi Verenler
Amacı Dünya halk bilimi çalışmalarının başlaması ve tarihi süreç içerisinde tekâmülünü, metot ve tekniklerini, gelinmiş olan son aşamayı öğretmek Halk Biliminin Türkiyede uygulanmaya başlama serüvenini, kavram olarak isimlendirme aşamalarını, bir bilim dalı olarak ilk ne zaman ele alınmaya başlandığını, üniversiter niteliğe kavuşma aşamalarını ve günümüz halk bilimi çalışmalarını öğretmek.
İçeriği Folk, lore, folklor kavramı ve tanımı; halk ve halkîlik; folklorun alanı, folklorun amacı, folklorun ilişkide olduğu ve yararlandığı bilim dalları, manevi kültür mahsûlleri, maddî kültür mahsulleri, folklor ve edebiyat ilişkisi ; folklore ve fakelore; folklorda varyant; authentism kavramı ve orijinallik; folklorun genel kuralları; kanunları; folklor akımları; okulları; folklor metodolojisi. Türkiyede folklor, ilk folklor çalışmaları; Türk folklorunun kaynakları; yazılı kaynaklar,sözlü kaynaklar; görsel kaynaklar,Türk folkloru ile ilgili yayınlar; Türk folkloru ile ilgili ilmî toplantılar ve kurslar; Türk folkloru ile ilgili kurum ve kuruluşlar; Üniversiter yapılanma; folklorla ilgili arayışlar, anlayışlar, yaklaşımlar. Halk bilimi konularının Türk folkloru örnekleriyle açıklanması.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Halkbilimi ile ilgili kavramları tanımlar.
2 Halkbilimi metodolojisi hakkında yorumlama yapar.
3 Halk bilimi ile ilişkisi olan bilimleri sınıflandırır.
4 Türkiyedeki ilk folklor çalışmalarını analiz eder.
5 Folklorun genel kurallarının tasnifini yapar.
6 Türk folkloruyla ilgili yazılı ve sözlü kaynakları sınıflandırır.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri A: Sınav , C: Ödev, F: Performans GöreviDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Folk, lore, folklor kavramı ve tanımı Kaynak kitaplardan konu takibi
2 Halk ve halkîlik folklorun alanı folklorun amacı Kaynak kitaplardan konu takibi
3 Kültür Kavramı Manevi kültür mahsûlleri, maddî kültür mahsulleri Kaynak kitaplardan konu takibi
4 Folklor ve edebiyat ilişkisi folklore ve fakelore Kaynak kitaplardan konu takibi
5 Folklorda varyant Kaynak kitaplardan konu takibi
6 Folklorun genel kuralları folklorun kanunları, araştırma teknikleri Kaynak kitaplardan konu takibi
7 Folklor akımları Folklor okulları Folklor metodolojisi, Kaynak kitaplardan konu takibi
8 Türkiyede folklor, ilk folklor çalışmaları Kaynak kitaplardan konu takibi
9 Türk folklorunun kaynakları Yazılı kaynaklar, yazılı eserler; kitabeler Kaynak kitaplardan konu takibi
10 Sözlü kaynaklar, görsel kaynaklar, Türk folkloru ile ilgili yayınlar, Türk folkloru ile ilgili ilmî toplantılar ve Türk folkloru ile ilgili kurum ve kuruluşlar Kaynak kitaplardan konu takibi
11 Sosyal Normlar, Halk kültüründe geçiş dönemleri Doğum Kaynak kitaplardan konu takibi
12 Evlenme Kaynak kitaplardan konu takibi
13 Ölüm Kaynak kitaplardan konu takibi
14 Bayramlar, törenler, kutlamalar, halk mutfağı Kaynak kitaplardan konu takibiKaynaklar
Ders Notu ÖRNEK, Sedat Veyis, Türk Halk Bilimi, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara, 2000. BORATAV, Pertev Naili, 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yayınevi ALANGU, Tahir; Türkiye Folkloru El kitabı, Adam Yay., İstanbul, 1983. BORATAV, (Prof. Dr.) Pertev Naili; Folklor ve Edebiyat 1-2-, Adam Yay., İstanbul, 1982Nail Tan Folklor Genel Bilgiler ARTUN, Erman; Türk Halkbilimi, Kitabevi yay.,İstanbul, 2007
Diğer KaynaklarDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. x
2 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. x
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. x
4 Alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. x
5 Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. x
6 Alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. x
7 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. x
8 Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. x
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. x
10 Alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. x
11 Alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. x
12 Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. x
13 Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). x
14 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. x
15 Alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. x
16 Alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir. x
17 Alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. x
18 Alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. x
19 Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 10 2 20
Sunum / Seminer 10 3 30
Proje 6 2 12
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 150
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5
Dersin AKTS Kredisi 5